Usługi - 455501-2015

Wyświetl widok skrócony

24/12/2015    S249

Polska-Rzeszów: Usługi publicznego transportu kolejowego

2015/S 249-455501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. nr 207), Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178501776
Faks: +48 178501761

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska: województwo podkarpackie, lubelskie, małopolskie.

Kod NUTS PL POLSKA,PL32 Podkarpackie,PL31 Lubelskie,PL21 Małopolskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1.1.2016–31.12.2016 r.
Kolejowe przewozy pasażerskie w ramach zamówienia wykonywane będą na następujących liniach:
1) Linia nr 68
2) Linia nr 71/74/68
3) Linia nr 91
4) Linia nr 101/69
5) Linia nr 106
6) Linia nr 108
7) Linia nr 106/108/107.
Wielkość pracy eksploatacyjnej wykonanej w ramach zamówienia będzie nie mniejsza niż 2 300 000 pockm.
Do realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy pojazdy szynowe będące własnością Województwa Podkarpackiego. Wykaz pojazdów szynowych oraz zasady ich udostępnienia określa załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 39 989 900 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Najniższa cena. Waga 95
2. Zrealizowana praca eksploatacyjna. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR-IV.272.1.41.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 202-366975 z dnia 17.10.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 075-130579 z dnia 16.4.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 212-385651 z dnia 31.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Wileńska 14 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
E-mail: info@p-r.com.pl
Tel.: +48 224744039
Faks: +48 224744039
Adres internetowy: www.przewozyregionalne.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 51 300 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 39 989 900 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015