Usługi - 455501-2015

24/12/2015    S249    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi publicznego transportu kolejowego

2015/S 249-455501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. nr 207), Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz
35-010 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Faks: +48 178501761

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska: województwo podkarpackie, lubelskie, małopolskie.

Kod NUTS PL,PL32,PL31,PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1.1.2016–31.12.2016 r.
Kolejowe przewozy pasażerskie w ramach zamówienia wykonywane będą na następujących liniach:
1) Linia nr 68
2) Linia nr 71/74/68
3) Linia nr 91
4) Linia nr 101/69
5) Linia nr 106
6) Linia nr 108
7) Linia nr 106/108/107.
Wielkość pracy eksploatacyjnej wykonanej w ramach zamówienia będzie nie mniejsza niż 2 300 000 pockm.
Do realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy pojazdy szynowe będące własnością Województwa Podkarpackiego. Wykaz pojazdów szynowych oraz zasady ich udostępnienia określa załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60210000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 39 989 900 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Najniższa cena. Waga 95
2. Zrealizowana praca eksploatacyjna. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR-IV.272.1.41.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 202-366975 z dnia 17.10.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 075-130579 z dnia 16.4.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 212-385651 z dnia 31.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wileńska 14 A
03-414 Warszawa
Polska
E-mail: info@p-r.com.pl
Tel.: +48 224744039
Adres internetowy: www.przewozyregionalne.pl
Faks: +48 224744039

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 51 300 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 39 989 900 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015