Diensten - 455693-2018

Beknopt weergeven

17/10/2018    S200

Italië-Fermo: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2018/S 200-455693

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Provincia di Fermo
Postadres: V.le Trento 113
Plaats: Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Provincia di Fermo
Ter attentie van: LUCIA MARINANGELI
E-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Telefoon: +39 0734232341
Fax: +39 0734232288

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.provincia.fermo.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.provincia.fermo.it/sua

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Provincia di Fermo
Postadres: Viale Trento 113
Plaats: Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Provincia di Fermo
Ter attentie van: SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
E-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Telefoon: +39 734232280
Fax: +39 734232239
Internetadres: http://www.provincia.fermo.it/sua

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Comune di Porto Sant'Elpidio
Postadres: Via Umberto I 485
Plaats: Porto Sant'Elpidio
Postcode: 63821
Land: Italië

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di educativa territoriale dei comuni dell'ATS XX — Periodo 1.1.2019–31.12.2021
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 25: Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Comune di Porto Sant'Elpidio

NUTS-code ITI35 Fermo

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
L’appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Educativa Territoriale nei comuni dell'Ambito Sociale XX come definito agli art. 1 e 5 del CSA
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
1521936.00
Geraamde waarde zonder btw: 1 521 936,00 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Cauzione provvisoria nei termini prescritti dall'art. 9 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2 % dell'importo dell'appalto.
Cauzione definitiva nelle forme e misure prescritti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Fondi iscritti al Bilancio del Comune di Porto Sant'Elpidio
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara,
— in caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23.6.2004 all'Albo delle società cooperative istituite presso il Ministero delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico),
— in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all'Albo regionale
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Fatturato medio annuo nel triennio precedente alla pubblicazione non inferiore a 250 000,00 EUR
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Esecuzione nell'ultimo triennio (1.1.2014–31.12.2016), di almeno n. 1 (uno) servizio identico a quello oggetto della presente procedura (servizio di educativa territoriale), prestato a favore di amministrazioni pubbliche con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del committente
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
fasc. 2.2/4 - Cod. 34serv04/18
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.11.2018 - 13:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.11.2018 - 13:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22.11.2018 - 09:30

Plaats:

c/o Sede centrale della Provincia di Fermo, viale Trento 113 — 63900 Fermo

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Legali rappresentantidelle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legalirappresentanti

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
1. divieto di subappalto,
2. al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e fermarestando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con leesigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto diappalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenzedell’aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL disettore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81,
3. la facoltà di rinnovo per un periodo di ulteriori n. 36 mesi dell’affidamento del servizio all'aggiudicatario;
4. ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 2.12.2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana e sui quotidiani dell’avviso di bando vanno rimborsate al Comune Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale Marche (TAR Marche)
Postadres: Via della Loggia 29
Plaats: Ancona
Postcode: 60121
Land: Italië

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazionedell'atto/provvedimento che si intende impugnare.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale Marche (TAR Marche)
Postadres: Via della Loggia 29
Plaats: Ancona
Postcode: 60121
Land: Italië

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12.10.2018