Diensten - 455693-2018

Beknopt weergeven

17/10/2018    S200

Italië-Fermo: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2018/S 200-455693

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Provincia di Fermo
Postadres: V.le Trento 113
Plaats: Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Provincia di Fermo
Ter attentie van: LUCIA MARINANGELI
E-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Telefoon: +39 0734232341
Fax: +39 0734232288

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.provincia.fermo.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.provincia.fermo.it/sua

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Provincia di Fermo
Postadres: Viale Trento 113
Plaats: Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Provincia di Fermo
Ter attentie van: SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
E-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Telefoon: +39 734232280
Fax: +39 734232239
Internetadres: http://www.provincia.fermo.it/sua

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

Beschrijving
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.11.2018 - 13:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.11.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.