Tjenesteydelser - 455737-2018

Vis forkortet udgave

17/10/2018    S200    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Frederikshavn: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

2018/S 200-455737

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Frederikshavn Forsyning A/S
CVR-nummer: DK
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederikshavn Forsyning A/S
Att: Helle Weltz
Mailadresse: hewl@forsyningen.dk
Telefon: +45 98299000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.forsyningen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=odchbjsqii

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=odchbjsqii

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Hovedaktivitet
Vand
I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederikshavn Kommune.

NUTS-kode DK050

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Frederikshavn Forsyning A/S udbyder hermed i offentligt udbud: Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune.
Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af bundfældningstanke på ejendomme i Frederikshavn Kommune.
Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen og krav hertil fremgår af udbudsmaterialet.
Tildeling af tjenesteydelsen er baseret på laveste pris.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Ydelsen omfatter tømning af ca. 2 900 bundfældningstanke årligt, dog flere i ulige år end i lige år.
Foruden ordinær tømning af bundfældningstanke indgår en række tillægsydelser.
Der gøres opmærksom på, at der kan være variationer i de opgjorte antal ejendomme/tømninger. Leverandøren skal tåle sådanne ændringer.
Nærmere beskrivelse af omfang og variationer fremgår af udbudsmaterialet.
Anslået værdi eksklusive moms: 5 500 000,00 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Aftaleperioden starter den 1.1.2019 og ophører uden varsel 31.12.2020.
Forsyningen har option på forlængelse af kontrakten i op til 4 gange 12 måneder.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 4
Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.1.2019 Færdiggørelse 31.12.2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der bliver stillet krav om garanti på 160 000 DKK.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Oplyses i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Den bydende skal retligt stå som den ansvarlige for leverancen.
I tilfælde af konsortium skal konsortiet hæfte udad til solidarisk og være repræsenteret af én person, der
har fuldmagt til at tegne konsortiet.
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Se udbudsbetingelserne.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Opfyldelse af obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, som fremgå af udbudsbetingelserne og ESPD.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for det seneste regnskabsår.
Soliditetsgraden skal som minimum have været 10% i det seneste regnskabsår.
Se udbudsbetingelser og ESPD.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Tilbudsgiver skal oplyse referenceliste for de seneste 5 år. Der angives maksimalt 5 referencer.
Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference, med beskrivelse af leverancen, beløb, tidspunktet for leverancen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde og inden for samme størrelse. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder. Det er yderligere et mindstekrav, at aftaleperioden på referencen som minimum er på 2 år. Såfremt der blev anvendt/anvendes underentreprenør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhørte/tilhører underentreprenøren;
2) Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten, tilbudsgiver eventuelt agter at give til en underentreprenør.
Det er et mindstekrav, at max. 20% af den samlede kontrakt gives til underentreprenører.
Se udbudsbetingelser og ESPD.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 14.11.2018
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.11.2018 - 13:00
IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.7)Åbning af bud
Dato: 15.11.2018 - 13:00

Sted

Frederikshavn Forsyning A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Tilbud er indleveret digitalt og åbning af tilbud foregår således via skærm.

Tilmelding til deltagelse i åbning af tilbud skal ske til ved e-mail til Morten Haugaard Thomsen, moht@cowi.com og Helle Weltz, hewl@forsyningen.dk, senest onsdag d. 14.11.2018 kl. 14:00.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Oplyses i udbudsmaterialet.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen,
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er fastsat i Lov nr. 1564 af 15.12.2015. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.10.2018