Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 455796-2019

27/09/2019    S187    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Janów Lubelski: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 187-455796

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385458)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Janów Lubelski
Postadres: ul. Jana Zamoyskiego 59
Plaats: Janów Lubelski
NUTS-code: PL814
Postcode: 23-300
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Mucha
E-mail: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
Telefoon: +48 158724330
Fax: +48 158724670

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Janów Lubelski

Referentienummer: ZP.271.11.2019.KK6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Janów Lubelski oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położonego w miejscowości Janów Lubelski.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385458

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
In plaats van:

4.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1466 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),

c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

d) zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Te lezen:

4.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1466 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);

c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.)

Pozostałe zapisy w sekcji III.1.1) pozostają bez zmian.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/rok.

b) dysponuje co najmniej:

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— usytuowaną na terenie gminy Janów Lubelski lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy Janów Lubelski bazą magazynowo-transportową. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny.

5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

5.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) poniżej.

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/rok;

b) dysponuje co najmniej:

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— usytuowaną na terenie gminy Janów Lubelski lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy Janów Lubelski bazą magazynowo-transportową. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny.

5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

5.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) poniżej.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):

5.3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.8. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu;

5.3.9. wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

5.3.10. wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w związku z art. 49 ust 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach;

5.3.11. aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

5.3.12. zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) poniżej.

Te lezen:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):

5.3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

5.3.8. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu;

5.3.9. wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

5.3.10. wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach;

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) poniżej.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

5.3.13. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzonego według z wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

5.3.14. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”.

Te lezen:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):

5.3.11. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzonego według z wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

5.3.12. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 15/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: