Paslaugos - 455801-2019

27/09/2019    S187

Lenkija-Olesno: Su atliekomis susijusios paslaugos

2019/S 187-455801

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 162-398579)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Olesno
Adresas: ul. Pieloka 21
Miestas: Olesno
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 46-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Kamil Brzęczek
El. paštas: zamowienia@olesno.pl
Telefonas: +48 343509172
Faksas: +48 343597283
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://olesno.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Olesno

Nuorodos numeris: Nr IX.271.25.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie Pzp.

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 162-398579

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

n) strzykawki i igły.

Turi būti:

n) odpady powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Dalies numeris: II.2.5
Keistino teksto vieta: Kryteria udzielenia zamówienia
Yra:

Osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji niższego niż wymagany / Waga: 10

Turi būti:

Częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 5

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne / Waga: 5

Dalies numeris: II.2.7
Keistino teksto vieta: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Yra:

Koniec: 31/12/2020

Turi būti:

Koniec: 31/12/2021

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:

Turi būti:

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 01/10/2019
Turi būti:
Data: 10/10/2019
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:

Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2019

Turi būti:

Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2019

Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 01/10/2019
Turi būti:
Data: 10/10/2019
VII.2)Kita papildoma informacija: