Usługi - 455801-2019

27/09/2019    S187

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2019/S 187-455801

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 162-398579)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olesno
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Tel.: +48 343509172
Faks: +48 343597283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Olesno

Numer referencyjny: Nr IX.271.25.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie Pzp.

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 162-398579

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

n) strzykawki i igły.

Powinno być:

n) odpady powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji niższego niż wymagany / Waga: 10

Powinno być:

Częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 5

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne / Waga: 5

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 31/12/2020

Powinno być:

Koniec: 31/12/2021

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:

Powinno być:

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/10/2019
Powinno być:
Data: 10/10/2019
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2019

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/10/2019
Powinno być:
Data: 10/10/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: