Supplies - 455878-2020

29/09/2020    S189

Poland-Świnoujście: Endoscopy, endosurgery devices

2020/S 189-455878

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
Postal address: ul. Mieszka I 7
Town: Świnoujście
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 72-600
Country: Poland
Contact person: Patrycja Piechocińska-Łazdowska
E-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
Telephone: +48 913267365
Fax: +48 913214174
Internet address(es):
Main address: www.szpital-swinoujscie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyposażenie w sprzęt medyczny pracowni endoskopowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Reference number: ZP/11/2020
II.1.2)Main CPV code
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w sprzęt medyczny pracowni endoskopowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, z podziałem na 2 zadania (pakiety), zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).

Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do endoskopii

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa zestawu do endoskopii, zgodnie z opisem i wymaganiami oraz w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ.

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć, zainstalować i przenieść na własność Zamawiającego przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1 o parametrach wskazanych w załączniku 1b do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).

5. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo do siedziby Zamawiającego. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość – Zamawiający przyznaje punkty zgodnie z tabelą parametrów punktowanych w załączniku nr 1 B do SIWZ / Weighting: 60
Quality criterion - Name: Przedłużony okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty na zadanie nr 1 wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest w ramach zadania nr 2 dostawa sterylizatora, zwane dalej przedmiotem zamówienia, towarem lub produktem, zgodnie z opisem i wymaganiami oraz w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ dla zadania nr 2.

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć, zainstalować i przenieść na własność Zamawiającego przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).

5. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo do siedziby Zamawiającego. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przedłużony okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty dla zadania nr 2 wadium w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenia Wykonawcy, że do prowadzonej działalności przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień.

Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie (JEDZ – ESPD), o którym mowa w SIWZ rozdziale VII ust. 1 oraz ust. 10 pkt 1 lit. a.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających speł. warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), stanowiącego zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

2. Wykonawca wypełnia ESPD, tworząc dokument elektroniczny.

3. Możliwość wypełnienia ESPD za pomocą strony: https://espd.uzp.gov.pl/

Zamawiający zaleca ten sposób wytworzenia ESPD dla postępowania. W tym celu Zamawiający przygotował plik pn. jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, który należy zaimportować na ww. stronę internetową. Instrukcja dotycząca zaimportowania ESPD oraz zakres informacji, które Wykonawca jest zobowiązany w nim podać zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców dotyczącej ESPD – stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu ESPD w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach VIII oraz XI – XII SIWZ.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa dodatkowo:

1) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; Zobowiązanie to ma mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Inny Podmiot (zgodnie z reprezentacją); Należy je przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII SIWZ.

2) odrębny jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w części II sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolnościach Innych Podmiotów); zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2) wypełniony załącznik nr 1a i 1b do SIWZ;

3) dowód wniesienia wadium (patrz rozdział IX ust. 7 SIWZ);

4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej).

Dalsze informacje w III.1 i 3.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 10. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego wraz z dowodami opłacenia wszystkich wymagalnych, na dzień złożenia, rat lub składek (np. polisa ubezpieczeniowa);

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust. 2:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Nr zadania, nazwa zadania, wartość polisy OC:

1. Zestaw do endoskopii 800 000,00 PLN.

2. Sterylizator 70.000,00 PLN.

Uwaga:

— w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie,

— Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa zadania, suma gwarancyjna musi odpowiadać sumie ubezpieczeń dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę,

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Wykazu zrealizowanych dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – cd. z III.1.1–10. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do:

a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy;

b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy;

c) wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej;

d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

e) prokurenta;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

8) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

9) oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) oraz posiada aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

10) Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia kart charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej(w języku polskim) na płycie CD/DVD lub Pen Drive, celem zweryfikowania, czy oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (słownie: dwie) dostawy zgodne z rodzajem zamawianego sprzętu, na który wykonawca składa ofertę – każda z osobna o wartości brutto minimum:

Nr zadania, nazwa zadania Wartość PLN:

1. Zestaw do endoskopii 800 000,00 PLN.

2. Sterylizator 70 000,00 PLN.

Uwaga:

— W przypadku składania oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek w całości.

— Wykonawca składający ofertę na dwa zadania zobowiązany jest wykazać się krotnością dostaw i właściwymi wartościami, np. Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1 i 2 winien wykazać się 2 dostawami o sumie wartości przypisanej tym zadaniom, tj. 870 000,00 PLN każda.

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ i wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zgodnie z Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2020
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, pok. 2.018

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP, zwanej dalej „Systemem”. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP, zwanej dalej „Systemem”. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń lub dokumentów, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Systemu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i spełniają wymienione w SIWZ warunki udziału w post.

3. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu (określone w rozdz. VII SIWZ) – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(ESPD). Zakres informacji, które Wykonawca jest zobowiązany w nim podać zostały określone w Instrukcji – stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa dodatkowo:

1) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;

2) odrębny jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w części II sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów);

3) dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej pkt 8.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdz. speł. war. udziału w post. oraz brak podstaw wyklucz. w zakresie, w którym każdy

Z Wykonawców wykazuje speł. war. udz. w post. oraz brak podstaw wyklucz. Każdy z Wykonawców składa wymienione poniżej w pkt 8 dokumenty i oświadczenia.

6. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć, z uwagi na limit znaków określone zostały w rozdz. VII ust. 8 SIWZ, a także w punktach III.1.1, III.1.2, III.1.3 tego ogłoszenia.

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależ. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

8. Wykaz dokumentów (szczeg. roz. VII SIWZ) – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie do złożenia – wymienione w punktach III.1.1, III.1.2, III.1.3.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza teryt RP składa dok. zgodn. z roz. VII ust. 14 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warzsawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub Może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2020