We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 456017-2021

10/09/2021    S176

Poland-Opole: Construction work

2021/S 176-456017

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
National registration number: 530546013
Postal address: ul. Firmowa 1
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-594
Country: Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Telephone: +48 774697400
Fax: +48 774697402
Internet address(es):
Main address: www.umopole.logintrade.net

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

Reference number: NP.260.10.2018.P
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45223000 Structures construction work
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45220000 Engineering works and construction works
45233125 Road junction construction work
45233122 Ring road construction work
45221120 Viaduct construction work
45221110 Bridge construction work
45231110 Pipelaying construction work
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45310000 Electrical installation work
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45316210 Installation of traffic monitoring equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Miasto Opole

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”, w zakres niniejszego zadania wchodzi rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów:

1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”,

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

ETAP 1) Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez biuro projektowe Sweco Consulting sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w centralnej części miasta Opole. Rejon skrzyżowania ulic Oleskiej, Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino, Katowickiej, Rataja i Kusocińskiego.

b) rodzaj prac: m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie, mostowe, roboty rozbiórkowe, roboty z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, ciepłociąg), sieci trakcyjnej.

Zakres rzeczowy m.in.:

1. Roboty drogowe, w tym:

a) przebudowa układu komunikacyjnego ulic:

• Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 435 klasy G):

- projektowana jezdnia północna drogi wojewódzkiej DW 435 została wyniesiona do góry (poziom +1) do poziomu torowiska kolejowego i prowadzona jest bezkolizyjnie poprzez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (W1, W2, W5 i W6),

- projektowana jezdnia południowa drogi wojewódzkiej DW 435 została obniżona (poziom -1) i prowadzona jest bezkolizyjnie przez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (T2 i T3) i ograniczona jest murami oporowymi z obu stron.

• Oleskiej (droga powiatowa klasy Z), Katowickiej, Janusza Kusocińskiego, Macieja Rataja (drogi gminne klasy L) na skrzyżowaniach z DW 435, jako jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną (poziom 0).

• gen. Henryka Dąbrowskiego, Nysy Łużyckiej, Wodociągowej (drogi gminne klasy L) i ul. Ogrodowej (droga gminna klasy D).

b) przebudowa skrzyżowań ulic:

• S1 – Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich – Oleska,

• S2 – Bohaterów Monte Cassino – Katowicka,

• S3 – Oleska – Macieja Rataja, Janusza Kusocińskiego,

• S4 – Macieja Rataja – Katowicka (przedłużenie ul. Katowickiej poprzez przebicie w nasypie kolejowym ( T1) do ul. M. Rataja).

c) inne:

• budowa węzła przesiadkowego i zatok autobusowych,

• budowa 2 parkingów Bike & Ride,

• budowa parkingu 1 parkingu Park & Ride,

• budowa chodników, ścieżek rowerowych.

2. Obiekty inżynierskie:

• wiadukt drogowy W-2 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy W-5 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy T-2 w DW 435 PŁD,

• wiadukt drogowy T-3 w DW 435 PŁD,

• wiadukt kolejowy T-1 w ciągu linii kolejowej nr 277 w rejonie stacji Opole Wschód,

• remont istniejących wiaduktów kolejowych W3 i W4 w km 6,42 linii kolejowej 22 nad ul. Oleską,

• przejścia podziemne pieszo-rowerowe W1 i W6,

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokładny OPZ znajduje się w SIWZ dostępnej na stronie www.bip.um.opole.pl

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 28
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze zadanie dofinansowane jest z:PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020Priorytet VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastachDziałanie: 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastachUmowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0043/16-00

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 212-483952

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
29/10/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "BANIMEX" Sp. z o.o.
Postal address: ul. Energetyczna 10
Town: Będzin
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-504
Country: Poland
E-mail: biuro@banimex.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Azi-Bud Sp. z o.o.
Postal address: ul. Odkrywkowa 91
Town: Będzin
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-504
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 110 765 336.90 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/09/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Miasto Opole

VII.1.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z OPZ wskazanym w Sekcji II ninijeszego ogłoszenia. OPZ opisany jest dodatkowymi kodami CPV:

45100000-8

45110000-1

45200000-9

45213320-2

45230000-8

45223000-6

45233000-9

45231000-5

45220000-5

45221000-2

45233125-1

45233122-0

45221120-9

45221110-6

45231110-9

45231220-3

45231300-8

45310000-3

45316000-5

45231400-9

45231600-1

45316210-0

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 28
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 110 765 336.90 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BANIMEX" Sp. z o.o.
Postal address: ul. Energetyczna 10
Town: Będzin
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-504
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Azi-Bud Sp. z o.o.
Postal address: ul. Odkrywkowa 91
Town: Będzin
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-504
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

ANEKS Nr 27

W umowie nr MZD.022.331.TU.2018 z dnia 29.10.2018 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód" (dalej w treści zwana „Umową"),

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) przy uwzględnieniu §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 w związku z §10 ust. 4 tej umowy w stanie faktycznym opisanym w protokołach konieczności nr 76 z dnia 27.08.2021 r., nr 77 z dnia 27.08.2021 r. i nr 80 (pkt lb) z dnia 27.08.2021 r.

a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) przy uwzględnieniu §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 Umowy w związku z §10 ust. 2 Umowy w stanie faktycznym opisanym w protokołach konieczności nr 60 z dnia 30.08.2021 r., nr 74 z dnia 23.08.2021 r., nr 75 z dnia 27.08.2021 r., nr 78 z dnia 27.08.2021 r., nr 79 z dnia 27.08.2021 r., nr 80 (pkt la) z dnia 27.08.2021 r., nr 81 z dnia 30.08.2021 r. i nr 82 z dnia 30.08.2021 r.

oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm., dalej w treści zwanej „ustawą p.z.p.") w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020), przy uwzględnieniu § 19 ust.2 pkt.2 lit. f) w związku z § 10 ust.2 oraz § 19 ust.2 pkt.l lit. c) w związku z § 10 ust.2 Umowy, na wnioski Wykonawcy zawarte w pismach L.dz. 106/08/21 z dnia 20.08.2021 r. i L.dz. 107/08/21 z dnia 20.08.2021 r., L.dz. 91/01/21 z dnia 14.01.2021 r., L.dz. 112/05/21 z dnia 17.05.2021 r., L.dz. 232/05/21 z dnia 31.05.2021 r., L.dz. 152/06/21 z dnia 16.06.2021 r. oraz na podstawie pisma Zamawiającego TU.4210.1.21.2017.GCh.2021.301 z dnia 30.08.2021 r.,

Strony zgodnie przedłużają termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy o 123 (sto dwadzieścia trzy) dni i w tym celu dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 ust. 2. Umowy w brzmieniu:

„2. Termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Strony ustalają: 34 (trzydzieści cztery) miesiące i 1 (jeden) dzień licząc od daty podpisania umowy."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Strony ustalają: 38 (trzydzieści osiem) miesięcy i 2 (dwa) dni licząc od daty podpisania umowy."

2) § 9 ust. 1 Umowy w brzmieniu:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 136.676.599,98 zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 98/100), w tym: wartość netto 111.119.186,98 zł (słownie złotych: sto jedenaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 98/100) podatek VAT (23%) 25.557.413,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzynaście 00/100)."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 137.500.186,72 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 72/100), w tym: wartość netto 111.788.769,69 zł (słownie złotych: sto jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 69/100) podatek VAT (23%) 25.711.417,03 zł - brak miejsca w ogłoszeniu dokładne zapisy w aneksie nr 27 do umowy

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

3) przedmiot Umowy ulega zmianie w zakresie wprowadzenia do Umowy:a) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK 60 z dnia 30.08.2021 r., zwiększających wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 43 036,65 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści sześć 65/100),b) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK z 74 z dnia 23.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę brutto 36.084,23 (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 23/100),c) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK nr 75 z dnia 27.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę brutto 611.189,58 (słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 58/100),d) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr PK 76 z dnia 27.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę na kwotę brutto 15.165,57 - brak miejsca w ogłoszeniu dokładne zapisy w aneksie nr 27 do umowy

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 111 119 186.98 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 111 788 769.69 PLN