Varer - 456060-2019

27/09/2019    S187    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Taastrup: Fjernvarmerørledninger

2019/S 187-456060

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nummer: 13057117
Postadresse: Malervej 7
By: Taastrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Astrid Birnbaum
E-mail: htf@htf.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.htf.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/358610

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77
By: Rødovre
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Pedersen
E-mail: e10164@rk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rodovrefjernvarme.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250792&B=DRI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250792&B=DRI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeudbud for levering af præisolerede rør for Høje Taastrup Fjernvarme og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Sagsnr.: 019-1092
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44163120 Fjernvarmerørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leverance af præisolerede rør ifm. etablering af fjernvarmeledninger for Høje Tastrup Fjernvarme A.m.b.a. og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det estimeres en årlig leverance på 800 000 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og mellem 6-7 000 000 for Høje Tastrup Fjernvarme. Der indgås én rammeaftale med én leverandør for hver af de 2 bygherrer. Dvs. der indgås separate kontrakter med henholdsvis Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, men på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44162100 Leverancer til rørsystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverance af præisolerede rør ifm. etablering af fjernvarmeledninger for Høje Tastrup Fjernvarme A.m.b.a. og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det estimeres en årlig leverance på 800 000 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og mellem 6-7 000 000 for Høje Tastrup Fjernvarme. Der indgås én rammeaftale med én leverandør for hver af de 2 bygherrer. Dvs. der indgås separate kontrakter med henholdsvis Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, men på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for begræsning af ansøgere fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsbetingelserne for:

— Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud,

— en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og

— oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Krav fremkommer i udbudsdokumenterne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2019