Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 456076-2018

18/10/2018    S201

Spanje-Murcia: Reagentia voor het bepalen van bloedgroep

2018/S 201-456076

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Murciano de Salud
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia I; Espinardo
Plaats: Murcia
NUTS-code: ES620 Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Obras y Contratación
E-mail: Servicio_contratacion_sms@listas.carm.es
Telefoon: +34 968288034
Fax: +34 968288424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.murciasalud.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.carm.es
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diversos suministros en el ejercicio 2019-2020 con destino al Centro Regional de Hemodonación

Referentienummer: CS/9999/1100852296/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 013 088.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos de inmunohematología y reactivos de inmunohematología especial

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 753 888.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Por periodos de 12 meses con un plazo máximo de 24 meses.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos de serología (3 determinaciones)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 056 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Por periodos de 12 meses, con un plazo máximo de 24 meses.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos para la determinación genómica por PCR de 3 virus: Hepatitis C, Hepatitis B, VIH

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 064 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Por periodos de 12 meses, con un plazo máximo de 24 meses.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos para la recolección automática de componentes sanguíneos basado en la tecnología de aféresis de flujo continuo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141613 Bloedzakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 139 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Por periodos de 12 meses,con un plazo máximo de 24 meses.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-522725
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2018