Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 456225-2021

10/09/2021    S176

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Protective gear

2021/S 176-456225

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
National registration number: 4426581
Postal address: Strada: Averescu Ion, mareşal, nr. 2
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 220131
Country: Romania
Contact person: LAURA BURTEA
E-mail: achizitii@primariadrobeta.ro
Telephone: +40 252314379
Fax: +40 252316317
Internet address(es):
Main address: www.primariadrobeta.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127279
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de echipamente de protectie necesare prevenirii infectarii cu virusul SARS-COV-2, cod SMIS 143263

Reference number: 4426581_2021_ PAAPD1311956
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Tinand cont de legislatia in vigoare prin care se recomanda autoritatilor publice locale sa ia masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2, este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea potenţială a infecţiei SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ preuniversitar. In acest sens, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a depus spre finantare proiectul:” Gestionarea situatiei de pandemie in unitatile de invatamant din Municipiul Drobeta Turnu Severin”, avand Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod proiect 143263, incadrandu-se in prevederile componentei 1 „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 „ respectiv, Axei Prioritare Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Operaţiunea Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru:

- MANUSI: 31334 bucati

- MASTI: 4335610 bucati

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor medicale din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a-II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă, in cazul anularii procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achiziție publică datorita lipsei finantării.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 668 232.96 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Tinand cont de legislatia in vigoare prin care se recomanda autoritatilor publice locale sa ia masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2, este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea potenţială a infecţiei SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ preuniversitar. In acest sens, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a depus spre finantare proiectul:” Gestionarea situatiei de pandemie in unitatile de invatamant din Municipiul Drobeta Turnu Severin”, avand Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod proiect 143263, incadrandu-se in prevederile componentei 1 „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 „ respectiv, Axei Prioritare Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Operaţiunea Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru:

- MANUSI: 31334 bucati

- MASTI: 4335610 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program/Proiect: ” Gestionarea situatiei de pandemie in unitatile de invatamant din Municipiul Drobeta Turnu Severin”, avand Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod proiect 143263, incadrandu-se in prevederile componentei 1 „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Încadrarea în situatia prevazută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu exceptia art. 166 din Legea 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii pentru sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Ofertanţi / lideri de asociaţie / asociaţi/subcontractanti. nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Se va depune declaratie. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna,aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si persoanele care sunt implicate in organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Screciu Marius-Vasile-primar, Cirjan Daniel Olimpiu-Viceprimar, Mura Cristian- viceprimar, Paponiu Nicolaie- Administrator Public , Pasat Mirela Onuta- Secretar general al municipiului, Directia Economica -Director executiv- Bizoi Ana Maria, Sef serviciu-Damian Emanuela, Picior Eliza-Mariana- Sef serviciu - Serviciul buget - finanţe , Sef birou-Paunescu Oana, Consilier- Damircheli Nela, Consilier- Bianga Nicoleta Adela, Consilier-Rosoga Mioara, Consilier- Mirea Alina Sanda, Consilier- Ciobanu Cristi-Daniel, Consilier- Mangu Diana, Consilier- Balulescu Constantin, Consilier- Vladut Liliana Stefania, Inspector-Marincu Luminita, Consilier- Murdeala Luminita, Directia de Dezvoltare Locala Director executiv-Valcu Romulus , Director adjunct-Hornoiu Gheorghe Catalin, Sef Serviciu -Burtea Eugenia Laura, Sef birou achizitii directe -Marian Vasilica Mariana, Consilier-Iovanescu Maria, Consilier-Mitroi Ana Maria, Consilier-Predut Valentina Tatiana, Consilier-Pruna Camelia, Consiler- Stelescu Armand Lucian, Consilier- Popa Aurora-Mihaela, Sef Serviciu- Vatuiu Mihaela Cati, Consilier- Noditi Mihai Ciprian, Consilier- Tanasescu Luminita Carmen, Consilier- Bucureanu Mihai, Consilier- Serdin Roxana Maria, Consilier- Gherghinescu Ramona Janina, Consilier- Dunarintu Doris, Consilier- Prichici Adelin-Cristian, Consiler- Negrescu Olimpia, Inspector de specialitate- Manafu Denisa, Serviciul juridic-contencios-Sef serviciu-Firu Ramona Maria, Consilier juridic-Mufturel Mariana, Consilier juridic-Nicolovici Simona Cornelia, Consilier juridic-Circiu Ramona Cristina, Consilier juridic-Oprita Simona Elena.

Documentul unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:

www.e-licitatie.ro., în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

DUAE ale operatorilor economici ,care participă la procedură, vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant si va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență);

Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de subcontractare.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

- Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, copie legalizată sau copie certificata „conform cu originalul”, din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societății. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (principal sau secundar).Informațiile cuprinse in documentul justificativ trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentării.

- Pentru ofertanții străini se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență (in limba in care a fost emis, însoțit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de către traducători autorizați). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG 395/2016. Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – copie conformă cu originalul, iar în cazul ofertanților străini, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Nota In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza. In situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători/subcontractanții declarați in DUAE. Pentru subcontractanții declarați în ofertă este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecărui subcontractant sa fie in concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareÎn cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.De asemenea se va preciza proportia de subcontractare. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor medicale din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

-Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Doc, clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire.

-Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.

DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentaţiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct în SEAP, în secţiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secţiunea „Informaţii DUAE” - Ghid de completare DUAE.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN- Serviciul Licitatii
Postal address: str Horia nr. 8
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220006
Country: Romania
E-mail: achizitiiprimariadrobeta@yahoo.ro
Telephone: +40 371536705
Fax: +40 252316317
Internet address: www.primariadrobeta.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/09/2021