Услуги - 456360-2015

Компактен изглед

26/12/2015    S250

Гъpция-Ираклион: Рамка за подходящи мерки за сигурност при обработването на лични данни

2015/S 250-456360

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Пощенски адрес: ПК 1309
Град: Ираклион
Пощенски код: 710 01
Държава: Гърция
Лице за контакт: Длъжностно лице по доставки
Адрес за електронна поща: procurement@enisa.europa.eu
Телефон: +30 2814409710
Факс: +30 2810391410

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.enisa.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1242

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Мрежова информационна сигурност.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Рамка за подходящи мерки за сигурност при обработването на лични данни.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 8: Услуги за научноизследователска и развойна дейност
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обикновено в собствените помещения на доставчика.

код NUTS GR431 Irakleio

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на това проучване е да се изработи и предложи рамка, която ще подпомага малките и средните организации при осъществяването на необходимите мерки за сигурност при обработването на лични данни.
Конкретните цели на това проучване са:
предоставяне на насоки за извършване на оценка на риска за сигурността при електронната обработка на лични данни. Предлагане на възможни организационни и технически мерки за сигурност за различни домейни за информационна сигурност, обозначени като „класифицирани“, в зависимост от нивото на риска. Предоставяне на примери за насоки за прилагане на предложената рамка.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги, 73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 55 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало 1.4.2016. Завършване 31.10.2016

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
както е изложено в тръжните документи.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
както е изложено в тръжните документи.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
както е изложено в тръжните документи.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: както е изложено в тръжните документи.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: както е изложено в тръжните документи.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
както е изложено в тръжните документи.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
ENISA D-COD-16-T09.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
9.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
английски.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.2.2016 - 10:30

Място:

ENISA, Научно-технологичен парк на Крит, Vassilika Vouton, 700 13, Ираклион, ГЪРЦИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По 1 представител на всеки оферент. Оферентите, желаещи да присъстват, трябва да изпратят електронно писмо до procurement@enisa.europa.eu най-малко 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062

VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16.12.2015