Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 456360-2015

Visa förkortad version

26/12/2015    S250

Grekland-Heraklion: Ett ramverk för lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter

2015/S 250-456360

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Postadress: Box 1309
Ort: Heraklion
Postnummer: 710 01
Land: Grekland
Kontaktperson: upphandlingsansvarig
E-post: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409710
Fax: +30 2810391410

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.enisa.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1242

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: nätinformationssäkerhet.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ett ramverk för lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 8: Forsknings- och utvecklingstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: vanligtvis i uppdragstagarens egna lokaler.

NUTS-kod GR431 Irakleio

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Målet med denna studie är att utforma och föreslå ett ramverk till stöd för små och medelstora organisationer vid införandet av lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter.
Målen med studien är närmare bestämt följande:
Att tillhandahålla riktlinjer om hur bedömning av säkerhetsrisker avseende elektronisk behandling av personuppgifter ska genomföras. Att föreslå möjliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för olika informationssäkerhetsdomäner märkta som ”sekretessbelagda” på grundval av risknivån. Att tillhandahålla användningsfall som vägledning om hur det föreslagna ramverket ska tillämpas.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster, 73200000 FoU-rådgivning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms: 55 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.4.2016. Datum för slutförande 31.10.2016

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se upphandlingsdokumenten.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
ENISA D-COD-16-T09.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
9.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
engelska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 10.2.2016 - 10:30

Plats:

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, Kretas vetenskaps- och teknikpark, Vassilika Vouton, 700 13 Heraklion, GREKLAND.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 representant för varje anbudsgivare. Anbudsgivare som önskar närvara ska skicka ett e-postmeddelande till procurement@enisa.europa.eu senast 2 arbetsdagar före anbudsöppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Behörigt organ vid medling

Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16.12.2015