Usluge - 456379-2019

30/09/2019    S188    Europska služba za vanjsko djelovanje - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Fidži-Suva: Pružanje usluga putničke agencije za Delegaciju Europske unije za Pacifik

2019/S 188-456379

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska unija – Delegation of the European Union for the Pacific
Poštanska adresa: Level 6, Tappoo City Complex, Corner of Scott and Usher Streets, Private Mailbox, GPO
Mjesto: Suva
NUTS kod: 00
Država: Fidži
Osoba za kontakt: Head of Administration
E-pošta: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/delegations

Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3807
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3807
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga putničke agencije za Delegaciju Europske unije za Pacifik

Referentni broj: EEAS/DELFJIS/2019/OP/0015
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63510000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvoditelj mora osigurati ljudske i materijalne resurse potrebne za pružanje usluga sadržanih u neiscrpnom popisu navedenom u nastavku:

— pružanje svih informacija potrebnih za organiziranje puta (vozni redovi, cijene i dostupnost prijevoza),

— rezervacija, izdavanje karata, vršenje izmjena ili otkazivanje sljedećeg: zračnog, željezničkog ili cestovnog prijevoza, transfera.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
63510000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osoblje koje ide na misiju nalazi se u Suvi u Fidžiju i u Nouméi u Novoj Kaledoniji. Misija će se uglavnom odvijati u području Pacifika, Europi, ali i na drugim odredištima.

II.2.4)Opis nabave:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/11/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/11/2019
Lokalno vrijeme: 08:30
Mjesto:

Otvaranje će se održati u Bruxellesu (UTC +1:00) i izravno emitirati Delegaciji Europske unije za Pacifik u Suvi u 19:30 (UTC +12:00).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Svake 4 godine.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Rok za zaprimanje ponuda naveden je u naslovu IV.2.2) u kojem se lokalno vrijeme smatra lokalnim vremenom u Bruxellesu.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/09/2019