Služby - 456382-2019

30/09/2019    S188    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Bulharsko-Sofia: Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

2019/S 188-456382

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 156-384136)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, COMM – Communication, COMM.DGA1.C.SO, Sofia, Representation in Bulgaria
Mesto/obec: Sofia
Kód NUTS: BG
Štát: Bulharsko
E-mail: comm-rep-softenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

Referenčné číslo: COMM/SOF/2019/OP/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79621000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom centra je zabezpečiť kvalitné informačné služby o Európskej únii (EÚ) pre všeobecnú verejnosť, politických činiteľov a médiá s cieľom informovať európskych občanov o EÚ, európskych inštitúciách a politikách a najmä o právach občanov EÚ a prioritách EÚ.

Verejný obstarávateľ hľadá kvalifikovaného a skúseného dodávateľa, ktorý poskytne informačné a asistenčné služby pre informačné centrum EÚ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/09/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 156-384136

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Dodatočné informácie
Namiesto:
má byť:

Lehota na otváranie ponúk, ako je uvedená v oddiele IV.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom miestny čas sa má chápať ako 9:00 hod. bruselského času (koordinovaný svetový čas + 2:00), čo zodpovedá 10:00 hod. miestneho času v Sofii (koordinovaný svetový čas + 3:00).

V priestoroch zastúpenia EK, 124 G. S. Rakovski St. 1000 Sofia, BULHARSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: otvárania ponúk sa môžu zúčastniť najviac 2 osoby podľa podmienok uvedených v článku 3.2 výzvy na predkladanie ponúk.

Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 01/10/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 01/10/2019
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: