С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 456471-2023

28/07/2023    S144

България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2023/S 144-456471

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. МОСКОВСКА №33
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Божидар Стефанов Стефанов
Електронна поща: b.stefanov@sofia.bg
Телефон: +359 29377530
Факс: +359 29861221
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/317994
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/317994
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подновяване на абонаментни лицензи за „Единна система за управление на информационната сигурност, събития и уязвимости, свързани с информационните активи на Столична община

II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Подновяване на абонаментни лицензи за „Единна система за управление на информационната сигурност, събития и уязвимости, свързани с информационните активи на Столична община

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 520 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подновяване на абонаментни лицензи за „Единна система за управление на информационната сигурност, събития и уязвимости, свързани с информационните активи на Столична община, съгласно Техническото задание на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 520 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват в областта на информационните технологии или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват в областта на информационните технологии или еквивалент.

1.1. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 (или еквивалент) с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.

1.2. Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001.

Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при подписване на договора за общ. поръчка, определеният изпълнител предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/08/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54,ал.1, т.1–7 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, основанията по чл. 107 от ЗОП, в т.ч. основанието за отстраняване при наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата и забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона заикономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.

За участниците не следва да са на лице обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 833/2014 относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Участниците представят Декларация за отсъствие на обстоятелствата (по приложен образец) в раздел „Изисквания към личното състояние и критерии за подбор“.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий „Най-ниска цена“.

4. Когато Участникът е обединение, което не юридическо лице се представя копие от документ засъздаване на обединението (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс в деловодната система на Столична община. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е 12 месеца.

6. При откриване на процедурата обществената поръчка е без осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, ще започне след осигуряване на финансиране, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

7. Участниците в обществената поръчка трябва да бъдат производители на предложената система или оторизирани от производителя му или от негов официален представител за България за продажбата и поддръжката на системата за територията на страната. За доказване на изискването, участниците следва да представят към техническото си предложение за изпълнение на поръчката документ/и от производителя на предложената система, или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото на участника за продажба и поддръжка на предложеното решение на територията на РБългария. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг документ, чиито срок на валидност, покрива срока за изпълнение на обществената поръчка. В случаи, когато оторизацията не е от производителя на предложената система, а от негов официален представител за България, участниците следва да представят документ доказващ, че официалният представител е упълномощен от производителя да издава оторизационни писма от негово име. Оторизационните документи, с които се доказва съответствието с поставеното изискване, се представят към техническото предложение за изпълнение на поръчката.

8. Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност по стандарта EN ISO 27001 или еквивалент, включващ обхвата нанастоящата поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/07/2023