Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 456532-2016

Wyświetl widok skrócony

23/12/2016    S248

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2016/S 248-456532

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zabudowa zagęszczacza lamelowego w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Knurów – JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

Kod NUTS PL229 Gliwicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zabudowa zagęszczacza lamelowego w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.
Termin wykonania zamówienia: do 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, w tym:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
b) terminy wykonania poszczególnych etapów umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej/umowy,
c) kompletne wykonanie zamówienia z oddaniem do ruchu zagęszczacza lamelowego wraz z przeprowadzeniem prób ruchowych – do 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 15 938 340 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
16/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 126-227080 z dnia 2.7.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 142-257978 z dnia 26.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Zabudowa zagęszczacza lamelowego w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.12.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Carbo-Eco Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 40
Miejscowość: Rybnik
Kod pocztowy: 44-203
Państwo: Polska
Tel.: +48 324227572
Faks: +48 324227572

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 16 086 641,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 938 340 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 50 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: — część budowlana 30 % RISER Sp. z o.o.
— część elektryczna 20 % INDSoft Sp. z o.o.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2016