Leveringen - 456540-2016

Beknopt weergeven

23/12/2016    S248

Oostenrijk-Wenen: Software en informatiesystemen

2016/S 248-456540

Erkenningsregeling – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging ja

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: ÖBB-Holding AG sowie für die mit ihr im Sinne des §189a Z8 UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Business Competence Center GmbH
Postadres: Erdberger Lände 40-48
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Konzerneinkauf
E-mail: konzerneinkauf.ikt@oebb.at

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de erkenningsregeling

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Prüfsystem – IT.
II.2)Type opdracht
Leveringen
II.3)Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door midddel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend:
Gegenstand des Prüfsystems bildet die Auswahl von Unternehmen für die Lieferung, Wartung und Betreuung von IT-Systemen sowie IT-Dienstleistung für die ÖBB-Holding AG sowie die mit ihr im Sinne des § 189 Z8 UGB verbundenen Gesellschaften.
II.4)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48000000 Software en informatiesystemen, 30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten, 72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning, 30100000 Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair, 30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden, 31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren, 31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit, 31600000 Elektrische uitrusting, 31700000 Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden, 32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur, 32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen, 32400000 Netwerken, 32500000 Telecommunicatiebenodigdheden, 34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen, 35100000 Nood- en veiligheidsuitrusting, 48100000 Speciale software voor de industrie, 48200000 Software voor netwerken, internet en intranet, 48300000 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit, 48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken, 48500000 Communicatie- en multimediasoftware, 48600000 Database- en besturingssoftware, 48700000 Softwarevoorzieningen, 48800000 Informatiesystemen en servers, 48900000 Diverse software en computersystemen, 72100000 Advies inzake hardware, 72300000 Uitwerken van gegevens, 72400000 Internetdiensten, 72500000 Informaticadiensten, 72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies, 72700000 Computernetwerkdiensten, 72800000 Computeraudit- en testdiensten, 72900000 Diensten voor computerbackup en converteren van computercatalogus, 79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten, 50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting, 51300000 Installatie van communicatie-uitrusting, 64200000 Telecommunicatiediensten, 42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik, 44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen, 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden, 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw, 72200000 Softwareprogrammering en -advies, 31330000 Coaxkabel, 32342100 Koptelefoons

II.5)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Voorwaarden voor de erkenning:
III.1.2)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling V: Procedure

IV.1)Gunningscriteria
IV.1.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria
IV.1.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.2.2)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
IV.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Verlenging van de erkenningsregeling: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
20.12.2016