Lieferungen - 456563-2021

10/09/2021    S176

die Slowakei-Bratislava: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 176-456563

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Raučina
E-Mail: martin.raucina@minv.sk
Telefon: +421 250944421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.minv.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2355
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IKT zariadenia DNS

Referenznummer der Bekanntmachung: V2021386
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 302, 324, 351, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 46 746 150.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30212000 Hardware für Minicomputer
30212100 Hauptprozessoren für Minicomputer
30213000 Personalcomputer
30213100 Tragbare Computer
30213200 Tablettcomputer
30213300 Tischcomputer
30213400 Hauptprozessoren für Personalcomputer
30213500 Taschencomputer
30214000 Arbeitsplätze
30212000 Hardware für Minicomputer
30215000 Hardware für Mikrocomputer
30215100 Hauptprozessoren für Mikrocomputer
30230000 Computerbezogene Geräte
30231000 Computerbildschirme und Konsolen
30231100 Computerterminals
30231300 Bildschirme
30231310 Flachbildschirme
30231320 Tastbildschirme
30232000 Peripheriegeräte
30232100 Drucker und Plotter
30232110 Laserdrucker
30232120 Nadeldrucker
30232130 Farbgrafikdrucker
30232140 Plotter
30232150 Tintenstrahldrucker
30232600 Codiergeräte
30232700 Zentrale Steuerungseinheit
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
30233100 Computerspeichereinheiten
30233153 CD- und DVD-Leser und/oder -Brenner
30233160 Streamer-Laufwerk
30233161 Kassettensysteme
30233170 Magnetband-Rundmagazine
30233180 Flashspeichergeräte
30233190 Festplattencontroller
30233300 Chipkartenleser
30233310 Fingerabdruckleser
30237100 Teile für Computer
30237200 Computerzubehör
32400000 Netzwerke
35125100 Sensoren
35125110 Biometrische Sensoren
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
48300000 Softwarepaket für Dokumentenerstellung, Zeichnen, Bildverarbeitung, Terminplanung und Produktivität
48500000 Kommunikations- und Multimedia-Softwarepaket
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48770000 Softwarepaket mit allgemeinen, Komprimierungs- und Druckdienstprogrammen
48800000 Informationssysteme und Server
48820000 Server
48821000 Netzwerkserver
48822000 Computerserver
48823000 Dateiverwalter
48824000 Druckerserver
48825000 Webserver
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika

Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 302, 324, 351, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude

súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému Elektronický kontraktačný systém (EKS).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Bude uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v konkrétnej zákazke.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov v rámci fondov Európskej únie, výzva na

predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 6 predmetných súťažných podkladov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v predmetných súťažných podkladoch v Prílohe č. 6 Podmienky účasti.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ určí v rámci zadávania konkrétnej zákazky, či sa bude uplatňovať elektronická aukcia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/10/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako "EKS"), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako "MV SR") a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2355.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2355.

5.V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

6. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3

zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/09/2021