Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 456587-2016

Компактен изглед

23/12/2016    S248    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2016/S 248-456587

Обявление за възложена поръчка – специални сектори

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“
На вниманието на: Александър Александров
Адрес за електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143; http://www.bgports.bg/bg/zop/143

Електронен достъп до информация: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143

I.2)Основна дейност
Пристанищни дейности
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Предоставяните услуги касаят пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, като всички изготвени документи и разработки се предават в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ — гр. София.
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 8.4.2014 г./“ Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включва: — пристанищен терминал Бургас Изток 1 за обработка предимно на генерални товари — метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често се обработват и насипни товари — въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати; — пристанищен терминал Бургас Изток 2 за обработка на всички видове товари — отдаден на концесия през 2011г.; — пристанищен терминал Бургас Запад, специализиран за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Терминалът е отдаден на концесия заедно със складова база „Лозово“; — пристанищен терминал „Росенец“ — за обработка на нефт, нефтопродукти и други наливни опасни товари, отдаден на концесия и — пристанищен терминал Несебър — за обслужване на пътници, отдаден на концесия. За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас през 1995-1996 г. е изработен Генерален план, утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995 г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г. В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011 г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп“, на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в 5 етапа.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

71410000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 935 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 076-134959 от 19.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 121
Заглавие на обособената позиция: Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
4.8.2016
V.1.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.1.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Консорциум Мугапо-Роял Хасконинг ДХВ“, код по БУЛСТАТ 177076474
Пощенски адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 84
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@mugapo.com
Телефон: +359 29817992
Факс: +359 29818602

V.1.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 935 000 BGN
Без да се включва ДДС
V.1.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
V.1.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.12.2016