Tjenesteydelser - 456712-2018

18/10/2018    S201

Danmark-Græsted: Rensning af kloakledninger

2018/S 201-456712

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749054
Postadresse: Holtvej 18c
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Tom Sørensen
E-mail: fts@gribvand.dk
Telefon: +45 48404190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cuslpsacwb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Slamsugning på renseanlæg og driftsopgaver i kloak

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90470000 Rensning af kloakledninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes følgende ydelser:

- Slamsugningsopgaver på renseanlæggene i Smidstrup, Gilleleje, Græsted, Udsholt, Stokkebro-Rågemark, Vejby, Tisvilde og Helsinge, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af dræn, brønde, tanke mv.,

- Spuling og rodskæring og evt. andre driftsopgaver af Gribvands kloak- og drænledninger (hovedledninger) op til ca. Ø 700 mm samt spuling af regn- og spildevandsbassiner i hele kommunen,

- Slamsugningsopgaver på offentlige stikledninger, herunder forskellige typer af oprensninger, tømninger og spuling af ledninger og skelbrønde samt almindelige gennemløbsbrønde mv.,

- Rodskæring på offentlige stikledninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg og kloaksystem i Gribskov Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudslisten er opgjort i en række underposter, som dels er opgjort som timebaserede ydelser og dels som mængdebaserede ydelser. Overordnet er der årligt tale om:

— 710 timers arbejde med slamsuger og én mand,

— 60 timers arbejde med ekstra mandskab,

— 80 stk. spuling af offentlig stikledning.

Ydelserne er inddelt i:

— Normalt tilkald og akut tilkald,

— Indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Se nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne og tilbudslisten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan af Gribvand forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder i alt op til 4 gange.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående krav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Gribvand foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning. Derudover vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på at få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både små, mellemstore og store virksomheder vil blive opfordret til at give tilbud.

Der foretages en helhedsvurdering af referencelisten, hvor Gribvand lægger vægt på følgende:

- Referencernes relevans i forhold til opgaven, herunder om referencerne indeholder følgende ydelser:

- - slamsugnings- og/eller spulingsopgave på renseanlæg,

- - spuling af offentlige hovedkloakledninger.

- - rodskæring af offentlige hovedkloakledninger,

- - spuling af offentlige stikledninger,

- - rodskæring af offentlige stikledninger,

- - Længerevarende aftaler med relevant indhold i forhold til opgaven.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen kriterier fastsat.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Vedr. punkt III.2.3 nedenfor angår kravet om at anføre navne på og falige kvalifikationer ikke prækvalifikationen, men er alene relevant i forbindelse med tilbudsfasen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Fremgår af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er fastsat i Lov nr. 1564 af 15.12.2015.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2018