Radovi - 456725-2016

24/12/2016    S249

Španjolska-Alicante: Preinaka skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 EUIPO-a

2016/S 249-456725

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2087
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Preinaka skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 EUIPO-a

Referentni broj: AO/019/16.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45213150 Građevinski radovi na uredskim zgradama
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Cilj ugovora je provedba radova preinake skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 (1 od zgrada sjedišta EUIPO-a smještena na razvojnoj lokaciji Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), uključujući sve materijale, radnu snagu i građevinsku opremu, a pritom je nužno poštovati norme u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i u pogledu gospodarenja otpadom.

Uključene su i sve tehničke, administrativne, organizacijske i inspekcijske aktivnosti nužne kako bi se jamčila tražena kvaliteta radova u okviru projekta.

Upravljanje projektom i koordinacija u pogledu zdravlja i sigurnosti nisu obuhvaćeni ovim pozivom na nadmetanje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 640 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Projektom, koji je sažeto prikazan u nastavku, obuhvaćena je preinaka prostora i prostorija sveukupne površine od otprilike 900 m2 (podrumska razina 2 zgrade AA1):

— preinaka prostora u prostore s radnim stanicama,

— uspostavljanje novih zajedničkih prostorija u 3 postojećim prostorima,

— ugradnja novih toaleta i tehničkih prostorija,

— osiguravanje prostora za kretanje koji su nužni za pristup svakom novom prostoru,

— uspostava komunikacije među jedinicama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 640 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 28
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Predviđen je posjet lokaciji 16.1.2017 (11:00), na adresi EUIPO-a.

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u faksom (+34 965 13 8500) ili e-poštom (procurement@euipo.europa.eu) do 12.1.2017.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

— Nedavno izdana potvrda o upisu u strukovni ili obrtni registar.

— Ako će se ponuditelj oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, nužna je pisana obveza navedenih subjekata kojom potvrđuju da će ponuditelju omogućiti potrebne resurse za provedbu ugovora.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/02/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u faksom (+34 965 13 8500) ili e-poštom (procurement@euipo.europa.eu) do 6.2.2017.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburgo
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od dana na koji je predmetna strana primila obavijest ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana kad je saznala za dotične okolnosti.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2016