W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Roboty budowlane - 456725-2016

24/12/2016    S249    Agencje - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Hiszpania-Alicante: Przekształcenie magazynów na przestrzeń roboczą na poziomie podziemnym -2 w budynku AA1 Urzędu

2016/S 249-456725

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod NUTS: ES521
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2087
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przekształcenie magazynów na przestrzeń roboczą na poziomie podziemnym -2 w budynku AA1 Urzędu

Numer referencyjny: AO/019/16.
II.1.2)Główny kod CPV
45213150
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przekształceniem magazynów na przestrzeń roboczą na poziomie podziemnym -2 w budynku AA1 (jeden z budynków siedziby EUIPO znajdujący się na obszarze objętym częściowym planem urbanistycznym Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), łącznie z zapewnieniem wszystkich materiałów, siły roboczej i sprzętu budowlanego, z poszanowaniem norm BHP i gospodarki odpadami.

Zamówienie obejmuje również wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania poziomu jakości robót przewidzianego w projekcie.

Zakres niniejszego postępowania nie obejmuje nadzoru architektonicznego ani koordynacji bezpieczeństwa i higieny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 640 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Projekt polega na przebudowie stref i pomieszczeń o łącznej powierzchni około 900 m2 (budynek AA1 na działce S2) opisanej poniżej:

— przekształcenie przestrzeni w strefy ze stanowiskami pracy,

— połączenie nowych pomieszczeń z 3 istniejącymi obszarami,

— wykonanie nowych toalet i pomieszczeń technicznych,

— zapewnienie obszarów komunikacji koniecznych w celu dostępu do każdej z nowych stref,

— wykonanie połączenia między blokami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 640 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewidziana jest wizyta informacyjna w terenie w dniu 16.1.2017 (11:00), pod adresem EUIPO.

Każdy oferent może oddelegować maksymalnie do 2 przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do Urzędu do 12.1.2017 faksem pod numer +34 965 13 8500 lub pocztą elektroniczną na adres procurement@euipo.europa.eu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru handlowego lub zawodowego,

— jeżeli oferent będzie korzystać z zasobów innych podmiotów, wymagane jest pisemne zobowiązanie ze strony tych podmiotów, w którym stwierdzają, że udostępnią oferentowi zasoby konieczne do realizacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może oddelegować maksymalnie do 2 przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do Urzędu do 6.2.2017 faksem pod numer +34 965 13 8500 lub pocztą elektroniczną na adres procurement@euipo.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3. Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburgo
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w terminie 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznała się z danym faktem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2016