Lucrări - 456725-2016

24/12/2016    S249    Agenții - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Spania-Alicante: Transformarea unor depozite în spațiu de lucru la subsolul -2 al clădirii AA1 a EUIPO

2016/S 249-456725

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante (Alicante)
Cod NUTS: ES521
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2087
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Transformarea unor depozite în spațiu de lucru la subsolul -2 al clădirii AA1 a EUIPO.

Număr de referinţă: AO/019/16.
II.1.2)Cod CPV principal
45213150
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului constă în executarea lucrărilor de transformare a unor depozite în spațiu de lucru la subsolul -2 al clădirii AA1 (1 dintre clădirile care alcătuiesc sediul EUIPO, situat la adresa: Plan Parcial de Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), incluzând toate materialele, mâna de lucru și echipamentele de construcție, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de gestionare a deșeurilor.

De asemenea, contractul include ansamblul activităților tehnice, administrative, de organizare și de control necesare pentru garantarea calității solicitate a lucrărilor prevăzute în proiect.

În această licitație, nu sunt incluse gestionarea proiectului și coordonarea în materie de sănătate și securitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul constă în reamenajarea de spații și săli pe o suprafață totală de aproximativ 900 m2 (subsolul -2 al clădirii AA1), după cum urmează:

— transformarea spațiilor în zone cu stații de lucru;

— crearea de noi săli de interacțiune în 3 spații existente;

— crearea de noi toalete și săli tehnice;

— rezervarea spațiilor de circulație necesare pentru accesul în fiecare zonă nouă;

— configurarea comunicațiilor între blocuri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 28
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Este prevăzută o vizită de informare pe teren în data de 16.1.2017 (11:00), la sediul EUIPO.

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin fax (+34 965 13 8500) sau prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 12.1.2017.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Dovadă recentă a înregistrării în registrul comerțului sau al profesiilor.

— În cazul în care ofertantul se bazează pe capacitățile altor entități, este necesar un angajament scris din partea entităților în cauză care să confirme faptul că vor pune la dispoziția ofertantului resursele necesare pentru executarea contractului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/02/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin fax (+34 965 13 8500) sau prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 6.2.2017.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea părții în cauză sau, în lipsa acesteia, de la data la care aceasta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/12/2016