Usluge - 456728-2016

24/12/2016    S249

Francuska-Pariz: Međuagencijski jezični tečajevi putem e-učenja

2016/S 249-456728

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ESMA
Poštanska adresa: 103 rue de Grenelle
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 75007
Država: Francuska
E-pošta: procurement@esma.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.esma.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: 30 javnih naručitelja (vidjeti upute za nadmetanje)
Mjesto: Agencije EU-a (nekoliko država)
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: EU
Država: Francuska
E-pošta: procurement@esma.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.esma.europa.eu
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2089
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2089
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Međuagencijski jezični tečajevi putem e-učenja

Referentni broj: PROC/2016/20.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80580000 Organiziranje tečajeva za učenje jezika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Organizacija i provedba jezičnog osposobljavanja putem interneta za članove osoblja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FR FRANCE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Puni popis agencija i lokacija može se pronaći u uputama za nadmetanje.

II.2.4)Opis nabave:

Jezične usluge putem e-učenja za 31 europski subjekt.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Može se obnoviti 3 puta prema istim uvjetima za najduže trajanje od ukupno 4 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/02/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Sjedište ESMA-e.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelj može imenovati 1 osobu da bude nazočna, a tu se osobu mora najaviti barem 2 dana unaprijed slanjem e-pošte na procurement@esma.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2016