Diensten - 457179-2020

Submission deadline has been amended by:  519519-2020
29/09/2020    S189

Polen-Rzeszów: Koeriersdiensten

2020/S 189-457179

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Hanasiewicza 17 B
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-103
Land: Polen
Contactpersoon: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; 3) Barbara Kadłuczka-Puzio, tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefoon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.wody.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargi.wody.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Referentienummer: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64120000 Koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:

• ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U z 2019 r. poz. 474),

• międzynarodowych przepisach pocztowych.

2. Usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich będzie wykonywana na podstawie umowy, w której wyrażona zostanie zgoda na skredytowaną formę uiszczania opłaty w formie opłaty „z dołu” za usługi kurierskie.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy.

2. Zakończenie: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu precyzuje pkt VIII regulaminu istotnych warunków zamówienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym istotne zmiany postanowień umownych w stosunku do treści oferty, precyzują „Ogólne warunki umowy” stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu istotnych warunków zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 EUR.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-wykonawcow.html.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.

Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na platformie, pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru oferty:

1) cena – znaczenie kryterium – 80 %;

2) integracja zawodowa i społeczna – znaczenie kryterium – 20 %. Szczegółowy opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert precyzuje pkt XII regulaminu istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN na okres związania ofertą określony w 5.

7. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8ustawy Pzp.

8. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: (zał. nr 2 do oferty), (zał. nr 3 do oferty).

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (stanowiące załączniki nr 6, nr 10–15 oraz nr 17 do oferty):

— oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1–6 oraz 9–10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2–4 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— odpis z rejestru operatorów pocztowych (zał. nr 7 do oferty),

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, określonych w pkt VIII.2.2 regulaminu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” (zał. nr 8 do oferty),

— dowody określające, czy usługi, o których mowa w załączniku nr 8 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” zostały wykonane należycie (zał. nr 9 do oferty).

11. Inne dokumenty:

— formularz ofert (zał. nr 1 do SIWZ),

— zakres rzeczowo-finansowy/formularz cenowy*,

— pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, pełnomocnictwo*,

— dowód wniesienia wadium

* jeżeli dotyczy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia — na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/09/2020