Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 457188-2021

10/09/2021    S176

Litwa-Wilno: Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników

2021/S 176-457188

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Krajowy numer identyfikacyjny: 188601311
Adres pocztowy: Švitrigailos g. 18, Vilnius
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Kod pocztowy: 03223
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Dovilė Čemertinienė
E-mail: dovile.cemertiniene@vpgt.lt
Tel.: +370 61088599
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pagd.lrv.lt
Adres profilu nabywcy: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

II.1.2)Główny kod CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 148 760.33 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių COMPTRADE CTP 150-300 ir COLTRI SUB MCH 13-16-26-32/ ET COMPACT dalys

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių COMPTRADE CTP 150-300 ir COLTRI SUB MCH 13-16-26-32/ ET COMPACT dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER 250 dalys

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER 250 dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER JUNIOR II, BAUER P-100 ir BAUER MARINER 320 dalys

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER JUNIOR II, BAUER P-100 ir BAUER MARINER 320 dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų DRAGER dalys

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų DRAGER dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų INTERSPIRO QS dalys

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų INTERSPIRO QS dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų MSA AUER dalys

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų MSA AUER dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 105-275746
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35-298
Część nr: 1
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UAB "Javitėja"
Krajowy numer identyfikacyjny: 122219581
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 793.39 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35-299
Część nr: 2
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UAB "Javitėja"
Krajowy numer identyfikacyjny: 122219581
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 793.39 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35-290
Część nr: 3
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UAB "Javitėja"
Krajowy numer identyfikacyjny: 122219581
Miejscowość: VIlnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 057.85 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35-291
Część nr: 4
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UAB "Garant ProTech"
Krajowy numer identyfikacyjny: 304863046
Miejscowość: Klaipėda
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 851.24 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35-292
Część nr: 5
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UAB "Iksados" gamybinis ir techninis centras
Krajowy numer identyfikacyjny: 126319814
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 264.46 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vilniaus apygardos teismas
Miejscowość: Vilnius
Państwo: Litwa
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021