Werken - 457205-2020

29/09/2020    S189

Nederland-Delfzijl: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2020/S 189-457205

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groningen Seaports nv
Nationaal identificatienummer: 16392151
Postadres: Handelskade Oost 1
Plaats: Delfzijl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9934 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm Jan Dekker
E-mail: projectsupport@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 596640400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen-seaports.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1d1f5a12308a164124471f0df5af0fe4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 800836337633
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1d1f5a12308a164124471f0df5af0fe4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Telefoon: +31 800836337633
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl

Referentienummer: P000056-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;

b) het ontgraven van watergangen;

c) het verwerken van zand;

d) het plaatsen van zakbakens;

e) het registreren en rapporteren van zetting;

f) het aanbrengen van duikers;

g) het uitvoeren van werkzaamheden onder milieuhygiënische condities;

h) overige bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL112 Delfzijl en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delfzijl

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;

b) het ontgraven van watergangen;

c) het verwerken van zand;

d) het plaatsen van zakbakens;

e) het registreren en rapporteren van zetting;

f) het aanbrengen van duikers;

g) het uitvoeren van werkzaamheden onder milieuhygiënische condities;

h) overige bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 16/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Gyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: Info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/09/2020