Dienstleistungen - 457325-2022

22/08/2022    S160

Polen-Bielsko-Biała: Bauaufsicht

2022/S 160-457325

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 025-062436)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Matejko i Jacek Janeczko – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Referenznummer der Bekanntmachung: 34-22/IZ/5/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139.

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:

Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r.

W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 025-062436

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis, pkt 2
Anstatt:

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego

rozliczenia, przy następujących założeniach: Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej,

w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy. Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

muss es heißen:

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego

rozliczenia, przy następujących założeniach: Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w marcu 2023 r. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej,

w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy. Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 30.06.2025 r.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia, zdanie ostatnie.
Anstatt:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziałach III – V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”).

muss es heißen:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziałach III – VI Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”).

Abschnitt Nummer: II.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 1 078 000.00 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 1 178 210.00 PLN

Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 27

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu

o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

również „ustawą Pzp” (przesłanki obligatoryjne);

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) lub 10) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne);

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp;

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności

wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane

w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu

o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w sekcji III.1.3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek

z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania również na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (przesłanki obligatoryjne);

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 8) lub 10) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne);

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) lub 5) ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.4. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

określonego poniżej pod lit. B)

A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją, co

najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

c) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Uwagi:

1. Pojęcia „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

3. Roboty wskazane pod lit. a) – c) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień;

4. w przypadku, gdy roboty, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5. za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).

W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

muss es heißen:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.4. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B)

1.5. Oświadczenia Wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują), dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją, co

najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

c) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Uwagi:

1. Pojęcia „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

3. Roboty wskazane pod lit. a) – c) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień;

4. w przypadku, gdy roboty, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5. za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).

W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

6. w przypadku, gdy usługi nadzoru były pełnione przez konsorcjum, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres,

w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 21/09/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 21/09/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: