Services - 457330-2020

Submission deadline has been amended by:  40195-2021
29/09/2020    S189

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure

2020/S 189-457330

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciepła S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Danilenko
Courriel: artur.danilenko@gkpge.pl
Téléphone: +48 126209368
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.swpp2.gkpge.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Wykonanie kontroli metrologicznej rozliczeniowej aparatury pomiarowej w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże”

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZCS/01107/2020
II.1.2)Code CPV principal
50411000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kontroli metrologicznej ponownej, rozliczeniowych urządzeń pomiarowych w instalacjach rozliczeniowych pary i wody oraz zużycia masy mazutu zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. 2020.140). Zadanie dotyczy urządzeń pomiarowych zainstalowanych w EC Gdańsk i EC Gdynia służących do rozliczeń handlowych z GPEC Gdańsk i OPEC Gdynia oraz rozliczeń akcyzowych zużycia masy mazutu i oleju lekkiego. Brak realizacji zadania spowoduje niezgodności prawne oraz zagrożenie nieprawidłowej kontroli i rozliczania produkcji energii cieplnej oraz rozliczania akcyzy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
Lieu principal d'exécution:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9

— Elektrociepłownia Gdańska EC2 - 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6,

— Elektrociepłownia Gdyńska EC3 - 81-036 Gdynia ul. Pucka 118

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kontroli metrologicznej ponownej, rozliczeniowych urządzeń pomiarowych w instalacjach rozliczeniowych pary i wody oraz zużycia masy mazutu zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. 2020.140). Zadanie dotyczy urządzeń pomiarowych zainstalowanych w EC Gdańsk i EC Gdynia służących do rozliczeń handlowych z GPEC Gdańsk i OPEC Gdynia oraz rozliczeń akcyzowych zużycia masy mazutu i oleju lekkiego. Brak realizacji zadania spowoduje niezgodności prawne oraz zagrożenie nieprawidłowej kontroli i rozliczania produkcji energii cieplnej oraz rozliczania akcyzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy przez okres 48 miesięcy.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

— Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie kontroli metrologicznej (legalizacje i wzorcowanie aparatury pomiarowej) – w zakresie pomiarów przepływu, ciśnienia, temperatury, ciepłomierzy, wodomierzy, instalacji pomiarowych strumienia masy (odmierzanie oleju), w oparciu o umowy,

— Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy że posiada doświadczenie w realizacji kontroli metrologicznej (legalizacje i wzorcowanie aparatury pomiarowej) – w zakresie pomiarów przepływu, ciśnienia, temperatury, ciepłomierzy, wodomierzy, instalacji pomiarowych strumienia masy (odmierzanie oleju).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— Wykonawca przedstawi wykaz usług, o których mowa w pkt 15.6.3.1 SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz usług należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem nr 5 Formularz 5.1. do SIWZ.

— Wykonawca przedstawi Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.6.3.2 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zamawiający nie wymaga.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – projekt umowy § 4 Wynagrodzenie i warunki płatności.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:

— ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – faktu stanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/10/2020
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/10/2020
Heure locale: 11:30
Lieu:

Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype (link do spotkania znajduję się w SIWZ, pkt 22.2).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Krakowie.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej „Pzp”.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Z postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):

4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1;

4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2;

4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3;

4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4;

4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5;

4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6;

4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9;

4.8. wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ... – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/09/2020