Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 457387-2018

18/10/2018    S201    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 201-457387

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-451416)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefoon: +48 446330815
Fax: +48 446330819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez „Eko-Region” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451416

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,

Że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów podanych w punkcie 7 SIWZ.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 76 500,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), natomiast dla poszczególnych zadań wadia wynoszą:

Zadanie 1 33 000,00

Zadanie 2 43 500,00

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.11.2018 r. godz.: 10:00

Wadium zostało szczegółowo opisane w punkcie 12 SIWZ.

6.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

Oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Te lezen:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów podanych w punkcie 7 SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 76 500,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), natomiast dla poszczególnych zadań wadia wynoszą:

Zadanie 1 33 000,00

Zadanie 2 43 500,00

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.11.2018 r. godz.:10:00

Wadium zostało szczegółowo opisane w punkcie 12 SIWZ.

6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6. ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej części.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: