Доставки - 457582-2018

18/10/2018    S201

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2018/S 201-457582

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси“

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата общ. поръчка (ОП) включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн. спецификация (приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). В случай на възникнала необходимост от доставки на рез. части и консумативи извън изброените в техн. спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Посочените количества в техн. спецификация са прогнозни и възложителят си запазва правото да не поръча цялото количество по даден артикул или да поръча по-голямо кол. от друг артикул.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 556 334.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на възложителя.

Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията за обществена поръчка техническа спецификация (приложение № 1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Гаранционни условия на предлганите автобуси / Тежест: 5 %
Критерий за качество - Име: Техническа характеристика на предлаганите автобуси / Тежест: 20 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Обща стойност / Тежест: 45 % %
Критерий, свързан с разходи - Име: Лизингово оскъпяване / Тежест: 10 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава в раздел II.2.11) „Информация относно опциите“: от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 060-133408
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-122
Наименование:

„Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Сожелиз — България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131391369
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 73, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: Vladimir.Angelov@socgen.com
Телефон: +359 29370455
Факс: +359 29370447
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 43 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 40 556 334.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2018