Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 457612-2021

10/09/2021    S176

Bułgaria-Sofia: Pompy

2021/S 176-457612

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sofiyska voda AD
Krajowy numer identyfikacyjny: 130175000
Adres pocztowy: r-n Krasno selo bul./ul. Biznes Tsentar Interpred Tsar Boris, bul.Tsar Boris III No. 159, et. 2 i 3
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Sergey Pobornikov
E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg
Tel.: +359 28122456
Faks: +359 28122588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sofiyskavoda.bg
Adres profilu nabywcy: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Доставка на нови и резервни помпени агрегати.

Numer referencyjny: ТТ001785
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на хоризонтални центробежни помпени агрегати за калови води, утайки и условно чисти води.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-403768

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 8352
Część nr: 6
Nazwa:

Доставка на хоризонтални центробежни помпени агрегати за калови води, утайки и условно чисти води

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
42122000 Pompy
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
VII.1.4)Opis zamówienia:

Доставка на хоризонтални центробежни помпени агрегати за калови води, утайки и условно чисти води.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 34 000.00 BGN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ПиМ Консултинг“ АД
Krajowy numer identyfikacyjny: 105011165
Adres pocztowy: ул. „Екзарх Йосиф“, бл. 7, вх. В, ап. 34
Miejscowość: Видин
Kod NUTS: BG311 Видин / Vidin
Kod pocztowy: 3700
Państwo: Bułgaria
E-mail: sales@pimgroup.eu
Tel.: +359 29614005
Faks: +359 29614005
Adres internetowy: https://pimgroup.eu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 34 000.00 BGN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 34 000.00 BGN