Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 457614-2021

10/09/2021    S176

Bułgaria-Sofia: Pompy

2021/S 176-457614

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sofiyska voda AD
Krajowy numer identyfikacyjny: 130175000
Adres pocztowy: r-n Krasno selo bul./ul. Biznes Tsentar Interpred Tsar Boris, bul.Tsar Boris III No. 159, et. 2 i 3
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Sergey Pobornikov
E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg
Tel.: +359 28122456
Faks: +359 28122588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sofiyskavoda.bg
Adres profilu nabywcy: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Доставка на нови и резервни помпени агрегати.

Numer referencyjny: ТТ001785
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Grundfos за съществуващи тръбни системи или еквивалентни отговарящи на същите присъединителни размери

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-403768

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 8351
Część nr: 3
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Grundfos за съществуващи тръбни системи или еквивалентни отговарящи на същите присъединителни размери.

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
42122000 Pompy
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
VII.1.4)Opis zamówienia:

Доставка на резервни помпени агрегати Grundfos за съществуващи тръбни системи или еквивалентни отговарящи на същите присъединителни размери

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 102 000.00 BGN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ПиМ Консултинг“ АД
Krajowy numer identyfikacyjny: 105011165
Adres pocztowy: ул. „Екзарх Йосиф“, бл. 7, вх. В, ап. 34
Miejscowość: Видин
Kod NUTS: BG311 Видин / Vidin
Kod pocztowy: 3700
Państwo: Bułgaria
E-mail: sales@pimgroup.eu
Tel.: +359 29614005
Faks: +359 29614005
Adres internetowy: https://pimgroup.eu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 102 000.00 BGN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 102 000.00 BGN