Diensten - 457657-2019

30/09/2019    S188

Duitsland-Bielefeld: Ondersteunende diensten voor de overheid

2019/S 188-457657

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Bielefeld - Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen
Postadres: Niederwall 23
Plaats: Bielefeld
NUTS-code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt
Postcode: 33602
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: jakob.sawatzky@bielefeld.de
Telefoon: +49 521513244
Fax: +49 521513350
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bielefeld.de/de/rv/bgn/sus/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Soziale Stadt Sieker-Mitte – Fortführung eines Quartiersmanagements

Referentienummer: 100.31-4543
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
75131000 Overheidsdiensten
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
79416000 Public relationsdiensten
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2019