Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 457776-2021

10/09/2021    S176

Francja-Vitry-sur-Seine: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 176-457776

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: OPH VITRY SUR SEINE
Adres pocztowy: 4, rue de Burnley
Miejscowość: Vitry sur seine
Kod NUTS: FR107 Val-de-Marne
Kod pocztowy: 94400
Państwo: Francja
E-mail: M.renaud@opvitry.org
Tel.: +33 147181120
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.opvitry.org/
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_zDFbP28Wly
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_zDFbP28Wly
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Entretien et maintenance des pompes de relevage du patrimoine géré par l'OPH de Vitry sur Seine

Numer referencyjny: 2021-S14
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations d'entretien et de maintenance afin de maintenir en bon état de fonctionnement les 69 pompes de relevage de divers immeubles gérés par l'OPH de Vitry sur Seine. A titre accessoire, le présent marché peut conduire à la réalisation de travaux de remplacement desdites installations. Le marché est passé pour une durée d'1 an et est tacitement reconductible trois fois pour un an. Il est traité à prix forfaitaire pour la maintenance préventive et à prix unitaires pour la maintenance corrective. La description des installations et des prestations à réaliser est détaillée dans les pièces du marché.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Opis zamówienia:

Entretien et maintenance des pompes de relevage du patrimoine géré par l'OPH de Vitry sur Seine

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Il est tacitement reconductible trois fois pour un an. Durée maximum d'exécution : 4 ans

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2021
Czas lokalny: 13:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2nd semestre 2025

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Melun
Adres pocztowy: 43 rue du Général de Gaulle
Miejscowość: Melun cedex
Kod pocztowy: 77008
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Tel.: +33 160566630
Faks: +33 160566610
Adres internetowy: http://melun.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Melun
Adres pocztowy: 43 rue du Général de Gaulle
Miejscowość: Melun cedex
Kod pocztowy: 77008
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Tel.: +33 160566630
Faks: +33 160566610
Adres internetowy: http://melun.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021