Usługi - 457798-2021

10/09/2021    S176

Włochy-Bari: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 176-457798

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M.
Adres pocztowy: Via G. D’Annunzio, 36
Miejscowość: Bari - Palese
Kod NUTS: ITF47 Bari
Kod pocztowy: 70128
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Ufficio Affari Amministrativi
E-mail: 3aerogenio@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0805839668-748
Faks: +39 0805839843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aeronautica.difesa.it
Adres profilu nabywcy: www.aeronautica.difesa.it
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.acquistinretepa.it
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.acquistinretepa.it
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami

Numer referencyjny: Gara n. P21-130
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITG11 Trapani
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trapani

II.2.4)Opis zamówienia:

Programma 3/2021/0406 Trapani - Servizio di conduzione e manutenzione impianti di depurazione e potabilizzazione acque; Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 885002687C; Codice Unico Progetto (C.U.P.) D96G21000630001; Determina a contrarre del 07-07-2021

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 730
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informazioni contenute nel disciplinare di gara

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

3° Reparto Genio A.M. - Via G. D’Annunzio,36 - 70128 Bari - Palese

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Sopralluogo non obbligatorio - Il concorrente potrà visionare i luoghi di esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici e, insieme al disciplinare, sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Giuseppe RUSSI

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: TAR Puglia
Adres pocztowy: 70122
Miejscowość: Bari
Kod pocztowy: Piazza Massari, 6
Państwo: Włochy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del Processo amministrativo.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021