Usługi - 457798-2021

10/09/2021    S176

Włochy-Bari: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 176-457798

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M.
Adres pocztowy: Via G. D’Annunzio, 36
Miejscowość: Bari - Palese
Kod NUTS: ITF47 Bari
Kod pocztowy: 70128
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Ufficio Affari Amministrativi
E-mail: 3aerogenio@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0805839668-748
Faks: +39 0805839843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aeronautica.difesa.it
Adres profilu nabywcy: www.aeronautica.difesa.it
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami

Numer referencyjny: Gara n. P21-130
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITG11 Trapani
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 730
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021