Services - 45782-2017

07/02/2017    S26    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стражица: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 026-045782

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стражица
000133972
ул. „Дончо Узунов“ № 5
Стражица
5150
България
Лице за контакт: Боряна Добрева
Телефон: +359 61614309
Електронна поща: strazhitsa@mbox.is-bg.net
Факс: +359 61612568
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://strazhitsa.com/

Адрес на профила на купувача: http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=0bc58a05-79e9-43b8-a982-e4cf8865fbad

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=0bc58a05-79e9-43b8-a982-e4cf8865fbad
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: „Частична корекция на река „Стара река“, с. Кесарево, община Стражица“.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: изготвяне на проект за частична корекция на река Стара река в с. Кесарево, с обща дължина на корекционния участък около 860 м (от масивен стоманобетонов мост по път III-4082 за гр. Антоново и с. Чешма до югоизточния край на селото, където реката навлиза в регулацията на същото).

— Етап 1-Предпроектни проучвания;

— Етап 2-Изготвяне на работен проект:

— Съдърж. на проекта следва да бъде съгласно изискванията на „Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проек.“.

— Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство.

— Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екз. на хартиен носител и на магнитен носител в ел. вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект в работна фаза за обект „Частична корекция на река „Стара река”, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Обекта на общ. поръчка включва 2 подобекта: Подобект I: „Подпорна стена и укрепителни съоръж. с габиони по левия бряг на реката от масивния стоманобетонов мост по път III-4082 до стара мелница — от км 0+000 до км 0+260” и Подобект II: „Защитна дига и подпорна стена от стара мелница до югозападния край на селото от км 0+320 до км 0+860”.

— Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство;

— Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител в електронен вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 BGN без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците в т.ч.: за проектиране, вкл. предпроектни проучвания — 135 000 BGN без ДДС; за осъществяване на авторски надзор — 15 000 BGN без ДДС.

Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предв. въведено условие.

Важно. Община Стражица открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че Програмата за трансгранично сътрудничество не осигури финансиране, възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства, макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие, че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката,включително и по отношение на схемата на плащане,като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на окончателните нормативни документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на финансиращия орган,които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на приложения образец на проекто- договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за финансиране,както и всякакви други документи и указания от финансиращия орган,свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.

2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането ще се осъществи с европейски средства по Програма за трансгранично сътрудничество „interreg V-A Румъния-България“.
II.2.14)Допълнителна информация

Община Стражица, открива настоящата поръчка,като към момента финансиране не е осигурено. В случай че Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния“ не осигури финансиране, възл. си запазва правото да търси др. източник на финанс. за осъществяване на дейностите по проекта. Разплащането при изпълнението на настоящата обществена поръчка се осъществява до р-ра на осигурените средства.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.

2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на общ. поръчка. Под дейности с предмет, сходен с предмета на общ. поръчка сл. да се разбира изработване на инв. проект във фаза идеен и/или технически и/или работен за корекция и/или рехабилитация на речно корито и/или за изграждане на дига на река. Изискуемо минимално ниво — участникът следва да е проектирал мин. 1 обект.

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен техн. персонал от квалифицирани ключови експерти-специалисти-проектанти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Мин. изисквания към ключовия персонал: Експерт по ч. Геодезия-висше образование, придобита образователно-квалиф. степен Магистър по спец. Геодезия или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. З-на за признаване на проф. квалификации; Експерт част Хидротехническа-висше образование, придобита образователно-квалиф. степен Магистър по спец. ХТС или ХМС или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. З-на за признаване на проф. квалификации; Експ. по ч. Хидр-я -висше образ., придобита образователно-квалиф. степен Магистър по спец. ХТС/ХМС/ВИК или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалиф. съгл. З-на за признаване на проф. квалификации; Експ. ч. Инж. геология-висше образ., придобита образователно-квалиф. степен Магистър квалиф. Инженер геолог/Инженер хидрогеолог или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. З-на за признаване на проф. квалификации; Експ. ч. Конструктивна-висше образ. — придобита образ. -квалиф. степен Магистър по спец. ПГС/ССС или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. Закона за признаване на професионални квалификации; Експ. част ПБЗ- пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. Закона за признаване на професионални квалификации; Експ. част Пожарна безоп. -следва да притежава удостоверение за пълна проект. правоспособност, респ. призната проф. квалификация съгл. Закона за признаване на професионални квалификации, Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгл. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност; Експерт по част План за управление на стр. отпадъци-следва да притежава Сертификат за завършен курс на обуч. по Наредба за упр. на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; пълна проект. правоспособност, респ. призната проф. квалификация съгл. Закона за призн. на професионални квалификации; Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от 1 експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.

При използването на експерти-чуждестранни лица, доказ. на съответствие с поставените изисквания за образ. –квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания за техн. и проф. способности се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за техн. и проф. способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. Съгл чл. 65 ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с иконом. и финан. състояние, технич. способности и проф. компетентност. Участниците декларират съответното обстоятелство В ЕЕДОП — Обр. 1.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на проектирането е по предложение на участника, като в своето „Предл. за изпълнение на поръчката“ следва да оферира Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. предпроектни проучвания,посочен в кал. дни. Предложеният от участниците срок не подлежи на оценка, съгласно избрания от възложителя критерий за възлагане, като същият не може да бъде повече от 120 кал. дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. ППП, по-дълъг от определения макс. срок от 120 календарни дни, ще бъде отстранен от участие. Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на откриване на строителната площадка за обекта и приключва с подписване на Акт обр. 16. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС и може да се представи в 1 от следните форми: 1. Парична сума; 2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/03/2017
Местно време: 13:30
Място:

Община Стражица: гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Стойността за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания, следва да бъде изплатена на изпълнителя по следния начин и условия:

1. Авансово и междинни плащания не се предвиждат;

2. Окончателно плащане в размер на 100 % от одобрените средства в срок до 30 (тридесет) календарни дни до размера на одобрените средства при кумулативното наличие на следните условия: подписан договор за осигуряване на финансиране; постъпване на финансови средства по извънбюджетната сметка на Община Стражица; двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изготвения проект без забележки; издадена фактура от изпълнителя за окончателно плащане.

Стойността за упражняване на авторския надзор следва да бъде изплатена на изпълнителя по следния начин и условия:

1. Авансово и междинни плащания не се предвиждат;

2. Окончателно плащане в размер на 100 % от одобрените средства в срок до 30 (тридесет) календарни дни до размера на одобрените средства при кумулативното наличие на следните условия: подписан договор за осигуряване на финансиране; постъпване на финансови средства по извънбюджетната сметка на Община Стражица, за съответния проект;приет и въведен в експлоатация обект; подписани протоколи за упражнен авторски надзор по време на строителството; издадена фактура от изпълнителя за окончателно плащане. Важно: При нефинансиране на дейностите, предмет на настоящия договор, от Прогр. за трансгранично сътрудничество или друг източник на финансиране, възложителят ще заплати възнаграждението за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания — Изготвяне на пълен комплект проектна документация, със средства от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че финансиращият орган не отпусне финансова помощ на възложителя, последният не дължи плащане на изпълнителя за упражняване на авторски надзор, както и не дължи обезщетения и неустойки.

Изисквания към личното състояние на уч-ците — от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — т. 7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите — част от Документацията за поръчката.

Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Образец № 1).

Мястото за получаване на оферти е сградата на Община Стражица, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/02/2017