29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 457839-2023

Submission deadline has been amended by:  542223-2023
28/07/2023    S144

Polska-Wrocław: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2023/S 144-457839

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 899-22-28-100
Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 53-413
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Harłacz-Przestalska
E-mail: dzp@dcopih.pl
Tel.: +48 713689545
Faks: +48 713689583
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/95966/notice/public/details
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/95966/notice/public/details
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków antysept. , preparatów dezynfekcyjnych , produktów do mycia i pielęgnacji, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi chirURG., endoskopii i centralnej sterylizatorni

Numer referencyjny: ZP/PN/73/23/LSOFA/JHP
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa środków antyseptycznych do błon śluzowych, preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi chirurgicznych i endoskopów, płyny do Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 57 zadań

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni ( głowice USG, glukometry, kable), przebadane dermatologicznie, na bazie czwartorzędowych związków amonowych wykazujące działanie: B (EN 13727, EN 14561,EN 1276,EN 13697); F (C. albicans, A. niger, fumigatus)EN 14562, EN 13697 i V ( EN 14476) w tym HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV w 5 minut. Tbc ( EN 14348, EN 14563)Op. typu Flow - Pack do 100 chusteczek 7900

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowe do użycia nasączone tylko etanolem (45g na 100 ml roztworu) chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gotowe do użycia nasączone tylko etanolem (45g na 100 ml roztworu) chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i Noro zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty.Pzrebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m2 i wymiarach 20x22 cm. op. flow-pack 60 szt. 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Pzrebadane zgodnie z normą 16615 .Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamyknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok 50g/m2 wykonane z polyestru.op. 100 szt. 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu i propanolu.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu i propanolu. Wykazujące działanie: B, Tbc -EN14348,F-EN13624, F- EN 13624(C. albicans), V -EN14476 (Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, HIV, HBV, HCV) w czasie 1 minuta. Polio w czasie 5 minut.Rozmiar chusteczki nie mniejszy niż 13cmX19 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu i propanolu.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu i propanolu. Wykazujące działanie: B, Tbc -EN14348,F-EN13624, F -EN 13624 (C. albicans), V -EN14476 (Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, HIV, HBV, HCV) w czasie 1 minuta. Polio w czasie 5 minut.Rozmiar chusteczki nie mniejszy niż 13cm X 19cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości odpornej na rozdarcie niskopylnej włókniny

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości odpornej na rozdarcie niskopylnej włókniny (mieszanka syntetycznych włókien PET 100 % ) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusteczki przebadane wg EN 16615 - do potwierdzenia badanaimi przynajmniej jednym preparatem. Do opakowania dołączony zestaw dwóch chusteczek do umycia i dezynfekcji dozownika , zapakowane chermetycznie z rolką chusteczek . op. 100szt 3300

Pojemnik/wiaderko wykonany z polipropylenu może być myty w zmywarce do naczyń lub myjni automatycznej w temp. do 90oC. System zawiera dodatkowo etykietę oraz klips zabezpieczający przed wysychaniem Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. Pokrywy kodowane w różnych kolorach. szt. 80

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu). Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: bakterie (EN 13727), grzyby (EN 13624), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN 14476), prątki (EN 14348), spory - C. difficile (EN 13704). Działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie: 1 tabletka / 1000 ppm na 1 litr wody. Czas do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni. Opakowanie 200 tabletek 1100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu Spektrum: B, Tbc, V, w tym Polio, Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko C. difficile (EN13704). Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Posiada Certyfikat WoolSafe - potwierdzający kompatybilność/bezpieczeństwo stosowania preparatu na tapicerkach, wykładzinach. Opakowanie 5 000 ml, pompka dozująca wielokrotneg o użytku do 25% opakowań 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporobójczy preparat w postaci koncentratu, do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Sporobójczy preparat w postaci koncentratu, do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc,), F, V (HBV, HCV, HIV) Adeno, Polio, Herpes. Czas działania do 15 min. Saszetka 100 ml z roztworem bazowym i aktywatorem na 5 l roztworu roboczego 3000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Skuteczność: B (EN 13727, EN 16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624, EN 13697), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile R027). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C difficile do 3 minut. Butelka 750 ml ze spryskiwacze m 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat myjąco dezynfekcyjny do dużych powierzchni (w tym powierzchni mających kontakt z żywnością) na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat myjąco dezynfekcyjny do dużych powierzchni (w tym powierzchni mających kontakt z żywnością) na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: B: EN 13727,EN 13 623, EN 13697 (w tym Legionella), F : EN 13624 ,EN13697 (C. albicans), Tbc: EN 14348 (M.avium, M.terrae) V: EN 14476 ( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota )– z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno) oraz grzybów – A.niger. Możliwość stosowania w obecności pacjentów (w tym dzieci).Produkt biobójczy kat .1 gr2 i4 Butelka 1 l z wbudowany m dozownikiem 1700

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych, również mających kontakt z żywnością.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych, również mających kontakt z żywnością. Preparat musi być kompatybilny z materiałami tj. stal nierdzewna, cynk, polietylen. Spektrum: B,F,Tbc (30 min - 1%),V w stężeniu 1% - 15 min. Preparat przebadany zgdonie z normą EN 14476 i EN 16615. op. 1l 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emulsja do rąk z woskiem pszczelim, naturalnie chroniąca i pielęgnująca skórę, z witaminami i kwasem hialuronowym

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Emulsja do rąk z woskiem pszczelim, naturalnie chroniąca i pielęgnująca skórę, z witaminami i kwasem hialuronowym. "butelka 500 ml z pompką

" 700

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hipoalergiczny preparat typu woda w oleju,  do profesjonalnej pielęgnacji skóry rąk skłonnej do alergii, z zawartością składników pielęgnacyjnych takich jak: witamina E, gliceryna oraz wosk pszczeli.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Hipoalergiczny preparat typu woda w oleju,  do profesjonalnej pielęgnacji skóry rąk skłonnej do alergii, z zawartością składników pielęgnacyjnych takich jak: witamina E, gliceryna oraz wosk pszczeli. Preparat nie zawierający barwników ani substancji zapachowych, szybko wchłaniający się przez skórę, pozostawiający elastyczną, nietłustą warstwę ochronną. opakowanie 500 ml 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu +Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu+ Delikatny preparat myjący

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu +Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu+ Delikatny preparat myjący zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat w żelu na bazie alkoholu etylowego do dezynfekcji +Syntetyczne mydło+Preparat w żelu do oceny skuteczności procedury dezynfekcji rąk

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat w żelu na bazie alkoholu etylowego do dezynfekcji +Syntetyczne mydło+Preparat w żelu do oceny skuteczności procedury dezynfekcji rąk zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antyseptyczny preparat do płukania jamy ustnej o miętowym aromacie

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Antyseptyczny preparat do płukania jamy ustnej o miętowym aromacie, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej.  Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicelor, glukonian sodu, bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwiający szkliwa. Spektrum działania: B (S.Aureus, E.coli, E.hirae, P. aeruginosa ), F (C. albicans ) w czasie do 60 sek. Zamawijący wymaga potwierdzonego działania bakteriobójczego i drożdżakobójczego (EN 13727, EN 13624). Opakowanie 250 ml 70

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający chlorheksydynę, Bez zawartości jodu.W dwóch smakach: oryginalnym i miętowym.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający chlorheksydynę, Bez zawartości jodu.W dwóch smakach: oryginalnym i miętowym. "Butelka

300 ml

" 135

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami,

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami jam ciała i stawów, nakłuciami, cewnikowaniem żył, pobieraniem próbek krwi, szczepieniami; barwiący skórę; zawierający w swoim składzie 2-propanol i PVP-jod; ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach; skuteczny na: bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV, Vaccina, Polio). Opakowanie 1000 ml 350

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Butelka 1 l 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu;

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Butelka z atomizerem 250 ml 80

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; barwiony

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; barwiony; zawierający mieszaninę

trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru; bez fenolu i jego

pochodnych, jodu i jego związków, o spektrum działania B (w tym

MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HIV, Herpes, Adeno, Rota), " Butelka 1 l 650

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją i do dezynfekcji skóry przed operacją

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją i do dezynfekcji skóry przed operacją, 4% plyn na skórę, zawierający chlorhexidini digluconas, subst. pomocnicze: glicerol, tlenek dialkiloaminowy, alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym, hydroksyetylocelulozę, czerwień koszenilową E124, wodę oczyszczoną. "Opakowanie 0,5 l

" 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją i do dezynfekcji skóry przed operacją

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją i do dezynfekcji skóry przed operacją, 4% plyn na skórę, zawierający chlorhexidini digluconas, subst. pomocnicze: glicerol, tlenek dialkiloaminowy, alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym, hydroksyetylocelulozę, czerwień koszenilową E124, wodę oczyszczoną. "Opakowanie 0,5 l

" 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym. Saszetka w rozmiarze 7cm x 7 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-9,5cm-1112cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny. Wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do stosowania przez IMiD. "opakowanie 100 sztuk

" 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony alkoholem izopropylowym z chlorheksydyną

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony alkoholem izopropylowym z chlorheksydyną. Saszetka w rozmiarze 7cm x 7 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-9,5cm-11-12cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny. Wyrób medyczny klasy I. "opakowanie 100 sztuk

" 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 36,8% izopropanol, 47,3% etanol

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 36,8% izopropanol, 47,3% etanol, saszetka w rozmiarze 7cm x 7 cm, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11x12 - 11x12,5 cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny. Wyrób medyczny klasy I. "opakowanie 100 szt.

" 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; bezbarwny; zawierający mieszaninę trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; bezbarwny; zawierający mieszaninę

trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru; bez fenolu i jego

pochodnych, jodu i jego związków, o spektrum działania B (w tym

MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HIV, Herpes, Adeno, Rota)." Butelka z atomizerem 350 ml 6 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

"Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; bezbarwny; zawierający mieszaninę

trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru; bez fenolu i jego

pochodnych, jodu i jego związków, o spektrum działania B (w tym

MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HIV, Herpes, Adeno, Rota)." op. 1 l 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Alkoholowy preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjam

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Alkoholowy preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi, dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego. Zawierający etanol, chlorheksydynę ,nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą. pH 4,5-5. Bez zawartości jodu. "op. 500 ml

" 1 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

preparat w postaci gotowych do użycia rękawic nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny przeznaczonych do dekontaminacji ciała pacjenta z MRSA

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

preparat w postaci gotowych do użycia rękawic nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny przeznaczonych do dekontaminacji ciała pacjenta z MRSA, do skóry wrażliwej, nie wymagający spłukiwania op. 8 sztuk 2700

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pianka czyszcząco-pielęgnująca, przeznaczona jest do skóry zanieczyszczonej wydalinami

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Pianka czyszcząco-pielęgnująca, przeznaczona jest do skóry zanieczyszczonej wydalinami, u obłożnie chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem moczu i kału, Zawiera substancje natłuszczające przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych, nie powoduje wysuszania skóry oraz błon śluzowych. bez konieczności użycia wody. Op. 500 ml z atomizerem 900

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

preparat w postaci kremu chroniący i intensywnie pielęgnujący podrażnioną, suchą, popękaną i łuszczącą się skóre

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

preparat w postaci kremu chroniący i intensywnie pielęgnujący podrażnioną, suchą, popękaną i łuszczącą się skóre. Pobudzający proces naturalnej regeneracji naskórka. Preparat zawierający oktenidynę, bisabol, pantenol oraz parafinę ciekłą bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Wspomaga proces regenracji naskórka w fazie epitelizacji. Polecany przy AZS, pieluszkowym zapaleniu skóry u dzieci powyżej 6 miesiąca życia płodowego, pielęgnacja skóry po radioterapii. Testowany dermatologicznie. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Preparat musi redukować powstawanie nieprzyjemnych zapachów np. przy nietrzymaniu moczu. "Op. 50 ml

" 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przyjazny dla skóry preparat do usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przyjazny dla skóry preparat do usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach. Zawierający w składzie czysty terpen pomarańczowy i olej natłuszczający, niezawierający alkaliów i mydła. "

Butelka 500 ml" 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem)

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Aseptoderm 2% CHG -bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem). Preparat gotowy do użycia, zawierający 2 substancje aktywne: alkohol izopropylowy 70% (v/v) i 2% chlorheksydynę . Nie zawierający alkoholu etylowego, oktenidyny, jodu i jego pochodnych, nadtlenku wodoru, alkoholu benzylowego oraz 2-difenylolu. Spektrum działania: B (w tym Acinetobacter baumannii, wg EN 13727), Y (wg EN 13624), Mykobakterie (M. avium and M. terrae, wg EN 14348), V otoczkowe (wg EN 14476). Przebadany dermatologicznie. Czas kontaktu 30/60 sek. op. 250 ml 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem)

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Aseptoderm 2% CHG -bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem). Preparat gotowy do użycia, zawierający 2 substancje aktywne: alkohol izopropylowy 70% (v/v) i 2% chlorheksydynę . Nie zawierający alkoholu etylowego, oktenidyny, jodu i jego pochodnych, nadtlenku wodoru, alkoholu benzylowego oraz 2-difenylolu. Spektrum działania: B (w tym Acinetobacter baumannii, wg EN 13727), Y (wg EN 13624), Mykobakterie (M. avium and M. terrae, wg EN 14348), V otoczkowe (wg EN 14476). Przebadany dermatologicznie. Czas kontaktu 30/60 sek. op. 1 l 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

barwiony preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem)

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Aseptoderm 2% CHG -barwiony preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem). Preparat gotowy do użycia, zawierający 2 substancje aktywne: alkohol izopropylowy 70% (v/v), 2% chlorheksydynę oraz barwniki (E-102 / tartrazyna, E-110 / żółcień pomarańczowa). Nie zawierający alkoholu etylowego, oktenidyny, jodu i jego pochodnych, nadtlenku wodoru, alkoholu benzylowego oraz 2-difenylolu. Spektrum działania: B (w tym Acinetobacter baumannii, wg EN 13727), Y (wg EN 13624), Mykobakterie (M. avium and M. terrae, wg EN 14348), V otoczkowe (wg EN 14476). Przebadany dermatologicznie. Czas kontaktu 30/60 sek. op. 1 l 88

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowa do użycia gąbka z 4% roztworem diglukonaniu chlorheksydyny do kąpieli przedoperacyjnej pacjenta

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gotowa do użycia gąbka z 4% roztworem diglukonaniu chlorheksydyny do kąpieli przedoperacyjnej pacjenta; gąbka 6000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat w postaci żelu do masażu rozluźniająco-relaksującego. Bez zawartości substancji zapachowych i syntetycznych barwników

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat w postaci żelu do masażu rozluźniająco-relaksującego. Bez zawartości substancji zapachowych i syntetycznych barwników. Preparat lekko natłuszczający. Preparat musi nadawać się do oklepywania i profilaktyki osób chorych na zapalenie płuc. Preparat wspomaga terapię przeciwodleżynową i zapobiega odparzeniom butelka 500 ml 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornym

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z polietylenowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. opakowanie 10 szt 2200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornym

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z polietylenowej włókniny o min gęstości 160 g/m2 pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływaniu płynu, nasączony 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. op. 350 ml 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

" Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.

" but. 250 ml z atomizerem 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

" Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.

" but. 990 ml 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

"preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min.; bezbarwny, gotowy do użycia; skład chem.: na bazie oktenidyny, bez alkoholu, jodu i chlorheksydyny; z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu pęcherza moczowego, możliwość wielokrotnego krótkotrwałego stosowania antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy nosowej, narządów płciowych i odbytu (w tym pochwy, sromu, żołędzi prącia, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran; spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes

simplex, inaktywuje HBV i HIV). działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny; " Butelka z atomizerem 250 ml 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

"preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min.; bezbarwny, gotowy do użycia; skład chem.: na bazie oktenidyny, bez alkoholu, jodu i chlorheksydyny; z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu pęcherza moczowego, możliwość wielokrotnego krótkotrwałego stosowania antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy nosowej, narządów płciowych i odbytu (w tym pochwy, sromu, żołędzi prącia, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran; spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes

simplex, inaktywuje HBV i HIV). działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny; " Butelka 1 l 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat w żelu przeznaczony do oczyszczania i nawilżania ran o działaniu dekontaminacyjnym, ułatwia zmianę opatrunków, wspomaga naturalny proces gojenia rany

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat w żelu przeznaczony do oczyszczania i nawilżania ran o działaniu dekontaminacyjnym, ułatwia zmianę opatrunków, wspomaga naturalny proces gojenia rany, zamawiający wymaga: doskonałej tolerancji przez rany, błony śluzowe i skórę, bezzapachowy, bezbarwny i bezbolesny w stosowaniu, zamawiający wymaga preparatu utrzymującego idealny bilans wilgoci w rane i wspomagającego działania przy terapii ran chronicznych - głębokich i powierzchniowych o małym wysięku lub prawie suchych ; skład chem,: zawierający oktenidynę i hydroksymetylocelulozę, bez alkoholu i poliheksanidyny Pojemnik 20 ml 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sterylny preparat na bazie octenidyny, do oczyszczania i nawilżania ran, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się ran

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Sterylny preparat na bazie octenidyny, do oczyszczania i nawilżania ran, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się ran, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm - w tym do ran przewlekłych, możliwość stosowania preparatu w terapii podciśnieniowej leczenia ran (NPWT), zamawijący wymaga w składzie zawartości surfaktantu - etyloheksylogliceryny, w postaci płynu butelka 350 ml 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roztwór wodny do dezynfekcji, gotowy do użycia+Środek dezynfekujący, oparty na 6% nadtlenku wodoru

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Roztwór wodny do dezynfekcji, gotowy do użycia, na bazie nadtlenku wodoru (6%) i kationów srebra poniżej 0,005%; Kompatybilny z urządzeniem typu NOCOSPRAY, posiadający potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia; Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY spełniający normę EN 17-272 w zakresie B,V,F,S w dawce max. 5ml/m3 – wymagane dołączenie badań. Minimalna wydajność z jednego opakowania 200 m3. Produkt zarejestrowany jako biobójczy, dedykowany do placówek służby zdrowia i obszaru klinicznego, biodegradowalny w 99,9%; nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie Butelka 1 000 ml 470

Roztwór wodny do dezynfekcji, gotowy do użycia, na bazie nadtlenku wodoru (12%) i kationów srebra poniżej 0,005%; Kompatybilny z urządzeniem typu NOCOSPRAY, posiadający potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia; Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY spełniający normę EN 17-272 w zakresie B,V,F,S w dawce max. 3ml/m3 – wymagane dołączenie badań. Minimalna wydajność z jednego opakowania 333 m3. Produkt zarejestrowany jako biobójczy, dedykowany do placówek służby zdrowia i obszaru klinicznego, biodegradowalny w 99,9%; nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie Butelka 1 000 ml 570

Środek dezynfekujący, oparty na 6% nadtlenku wodoru bez zapachu. Gotowy do użycia roztwór wodny, nietoksyczny, nie pozostawiający osadów na powierzchniach, biodegradowalny w 99,9%. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Kompatybilny z urządzeniem Glosair Opakowanie Cardrige 2l. 110

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cztero-enzymatyczny, płynny preparat myjąco-dezynfekujący przeznaczony do ręcznego mycia i dezynfekcji skażonych narzędzi, sprzętu endoskopowego i sprzętu medycznego

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Cztero-enzymatyczny, płynny preparat myjąco-dezynfekujący przeznaczony do ręcznego mycia i dezynfekcji skażonych narzędzi, sprzętu endoskopowego i sprzętu medycznego; zawierający QAV, niejonowe środki powierzchniowo czynne; możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych; rozpuszczający albuminy, glikogen, trójglicerydy; posiadający bardzo dobre właściwości myjące; skuteczny przeciwko: B, F, V do 15 minut przy stężeniu 0,5%; przebadany wg następujących norm: EN13727, EN13624, EN14476 oraz EN14561, EN14562, EN17111; posiadający przyjemny zapach; op. 5 l 75

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Detergentowy preparat do maszynowego mycia endoskopów kompatybilny z myjnią automatyczną ETD firmy Olympus

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Detergentowy preparat do maszynowego mycia endoskopów, kompatybilny z myjnią automatyczną ETD firmy Olympus, oparty na niejonowych środkach powierzchniowo czynnych i glikolu, zapewniający optymalną skuteczność czyszczenia w niższych temperaturach Opakowanie zbiorcze 3 x 5l 10

Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego kompatybilny z myjnią automatyczną ETD firmy Olympus. Opakowanie zbiorcze 3 x 5l 14

Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (PAA), nadtlenku wodoru. Do maszynowego mycia endoskopów, kompatybilny z myjnią automatyczną ETD firmy Olympus. Spektrum: B, F, Tbc, V, S. Opakowanie zbiorcze

(3x2,8l) 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemicznotermicznej w temp. 50-.60° C

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemicznotermicznej w temp. 50-.60° C . Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glikosalu raz kwasów organicznych. Kompatybilny z myjnią ETD firmy Olympus. Spectrum: B (Tbc), F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 3,6, gęstość 1,04g/cm3. Kanister 5 l 90

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat myjący (enzymatyczny) do maszynowego, termicznego oraz chemiczno-termicznego mycia wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, fiberoskopów. Posiadający rekomendacje producenta endoskopów.

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat myjący (enzymatyczny) do maszynowego, termicznego oraz chemiczno-termicznego mycia wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, fiberoskopów. Posiadający rekomendacje producenta endoskopów. Płynny w koncentracie. Zawierajacy enzymy, glikole, inhibitory korozji, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Gęstość (20°C): 1,01g/cm3. Neutralny. Wartość pH koncentratu 6,0 - 7,5. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,5% (w zakresie temperatur 30°C - 60°C). Wyrób medyczny kl. I. kanister 5 l 60

Trójenzymatyczny preparat (amylaza, lipaza, proteaza) do wstępnej dezynfekcji i nawilżania narzędzi aplikowany w postaci piany. Spektrum: B, F. Czas działania 15 min. Butelka 750 ml z atomizerem 215

Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych m.in. endoskopów, na bazie kwasu nadoctowego, zachowujący aktywność 15 dni. Spektrum działania: B (Tbc), F, V, Spory. Czas działania do 5 min. Kanister 5 l + paski testowe 30 op. po 100 sztuk 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

5-enzymatyczny preparat do mycia narzędzi

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyn gotowy do użycia, czyszcząco-dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych oraz dezynfekujący o właściwościach wirusobójczych, prątkobójczych, sporobójczych

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Płyn gotowy do użycia, czyszcząco-dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych oraz dezynfekujący o właściwościach wirusobójczych, prątkobójczych, sporobójczych. Czas działania na spory nie dłuższy niż 15 min, na prątki nie dłuższy niż 3 min. Przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające i niemające bezpośredniego kontaktu z żywnością. O szerokim zakresie kompatybilności materiałowej (stal, aluminium, tworzywa sztuczne, okleiny meblowe). Zawierający jako substancję czynną ustabilizowany kwas podchlorawy – wymagane utrzymanie stabilnych parametrów produktu przez rok od daty produkcji, bez względu na datę pierwszego użycia. Nie zawierający alkoholu i innych substancji niebezpiecznych, przebadany dermatologicznie na skórze wrażliwej i atopowej, hipoalergiczny, posiada neutralne dla skóry pH.  "op. 500 ml

" 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ważna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza realizować zamówienie-dotyczy produktów leczniczych

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

L.p. Rodzaj dokumentu

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108, ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4

6 Ważna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza realizować zamówienie-dotyczy produktów leczniczych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7. Oświadczenia wykonawcy:

a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności,

b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432).

8. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ-u, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust. 1 -załącznik nr 6.

9. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ustawy sankcyjnej – Załącznik nr 7 do SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

L.p. Rodzaj dokumentu

1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy .

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)

3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ/jednolity dokument), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 5 do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe

4. w celu potwierdzenia spełniania wymaganych cech charakterystycznych Wykonawca dołączy katalog/ prospekt/ folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego środka zawierający opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania potwierdzający wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 1. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji i zadania dotyczy.

5 W przypadku produktu zawierającego w swoim składzie substancje niebezpieczne lub mieszaninę niebezpieczną Wykonawca dołączy kartę charakterystyki wystawioną w języku polskim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

6 W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974 ze zm.) –oświadczenie wykonawcy że posiada aktualne i ważne dopuszczenia do obrotu na każdy zaoferowany wyrób ( w postaci deklaracji zgodności wydanej przez producenta, certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną jeżeli dotyczy)

7 W przypadku produktów kosmetycznych –oświadczenie wykonawcy że posiada aktualne i ważne dokumenty potwierdzające zgłoszenie do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP)zgodnie z Ustawą z dnia 04 października 2018 r o produktach kosmetycznych ( tj. Dz U. Z 2018 poz. 2227 )-jeśli dotyczy.

8 W przypadku produktów biobójczych –oświadczenie wykonawcy że posiada aktualne i ważne dokumenty wskazujące na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu biobójczego zgodnie z Ustawą z dnia 09 października 2015 r o produktach biobójczych ( tj. Dz U. Z 2021 poz. 24 )-jeśli dotyczy.

9 W przypadku produktów leczniczych –oświadczenie wykonawcy że posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu na zaoferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, 2120)- jeśli dotyczy.

10 oświadczenie że Wykonawca posiada aktualne dokumenty potwierdzające działanie biobójcze w zakresie wymaganego spektrum w postaci badań laboratoryjnych i na wezwanie Zamawiającego je dostarczy.

11. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Ofertę należy przesłać na platformę do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://dcopih.ezamawiajacy.pl przy odpowiednim postępowaniu

Oferta musi być sporządzona według załączników przygotowanych przez Zamawiającego oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na podstawie art. 107 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe sa niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zgodnie z projektem umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ aktualny na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.11.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112 oraz 124 ustawy Pzp.

6.11.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest https://dcopih.ezamawiajacy.pl UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.11.3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

6.11.4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów. Plik JEDZ częściowo wypełniony stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.11.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 506-576).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2023