Szolgáltatások - 457857-2021

Submission deadline has been amended by:  556288-2021
10/09/2021    S176

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2021/S 176-457857

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Telefon: +36 14435597
Fax: +36 14435598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000779212021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000779212021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Záhony határátkelő fejlesztés mérnöki szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000779212021
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Országos Rendőr-főkapitányság részére a Belső Biztonsági Alap „BBA-2.6.1/12-2019-00001 Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének tervezése” elnevezésű projekt keretében „Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárásban elvégzendő feladatok.

1. rész: Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését előkészítő tervezői feladatok

2. rész: Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének tervellenőri feladatai

3. rész: Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének műszaki ellenőri feladatai

Az egyes részletek a feladatok pontos ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az eljárás 1. részének nyertes ajánlattevője, vagy amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelöli, a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevő nem lehet a 2. rész nyertes ajánlattevője vagy amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelöli, a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevője.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Záhony határátkelő fejlesztés tervezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Záhony közúti határátkelőhely, Záhony 35; 27/2;27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094. Kamionparkoló helye: 036/2, 037, 039/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Záhony közúti határátkelőhely infrastruktúrája a megnövekedett forgalomból adódóan erősen amortizálódott, a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő határrendészeti és pénzügyőri állomány munkakörülményei romlottak.

A fejlesztés fő célja a határátkelőhely áteresztőképességének növelése, külső és belső utasforgalmi és szolgálati terek fejlesztése, az utaskiszolgálás színvonalának emelése, a terület és helyiségstruktúra újragondolása a XXI. századi funkcionális igényekhez illeszkedve. A projekt tartalmazza a határátkelőhely épületeinek és létesítményeinek megújítását, átépítését, valamint az átkelőhelyi környezet (gyalogos és gépjármű közlekedési felületek) rendezését, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését (energiaellátó rendszerek, térvilágítás, utastájékoztatás, stb.)

Az elvégzendő feladatok teljes körű műszaki tervezői (építészeti, építményvillamossági, épületgépészeti) feladatok.

A tervezendő magasépítési létesítmények nettó alapterülete: 6000 m2

A határátkelőhely Magyarország és Ukrajna határán Záhony Város kül -és belterületén a 4.sz főúton és annak két oldalán helyezkedik el, összesen 20 db önálló helyrajzi szám alá bejegyzett földrészleten.

Érintett földrészletek helyrajzi száma: 35; 27/2; 27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094.

Északról a Tisza folyó és árterülete, NATURA 2000-es területek, kelet és délkeleti irányból Záhony Város belterületi lakóingatlanai, nyugati és délnyugati irányból belterületi közterületek (utak, terek, parkok) és jelenleg nem használt kereskedelmi terület határolja a határátkelőhelyet.

Kamionparkoló helye: Záhony külterület 036/2, 037, 039/2 hrsz.

Helyi építési előírások:

A határátkelőhely területét a helyi építési szabályzat (HÉSZ) beépítésre szánt különleges építési terület kategóriába „Kho-1066X” jelű honvédségi, belbiztonsági különleges építési övezetbe sorolja, kivéve a Ny-i, 636 hrsz.-ú területsávját, mely „Ev” jelű védelmi rendeltetésű erdő terület.

Záhony Város hatályos helyi építési szabályzata letölthető az alábbi linkről:

http://zahony.hu/kozerdeku/hesz/01.pdf

Záhony város településképének védelméről szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat is érvényre kell juttatni, mely az alábbi linkről tölthető le:

http://zahony.hu/onkormanyzat-onkormanyzati-rendeletek

A tervezési feladat vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik, melyeknek meg kell felelni az érvényben lévő jogszabályok, szabványok és egyéb előírások műszaki és tartalmi követelményeinek.

A tervek hatósági engedélyeztetése, valamint a hatósági, szakhatósági és egyéb (pl.: közműszolgáltatók) egyeztetések a tervezési feladat részei, melyeket jegyzőkönyvekkel dokumentálni, s a tervekhez csatolni kell.

Állapotfelmérések, funkcionális felmérések a tervezési munka részét képezik. Az állapotfelmérések keretében elvégzendők a szükséges feltárások, továbbá a felmérések részét kell, hogy képezzék a megmaradó épületek átalakításához, korszerűsítéséhez szükséges szakvélemények (pl.: tartószerkezeti, faanyagvédelmi szakvélemény, stb.)

A teljes tervezési feladat kapcsán vizsgálni kell az ingatlanokra vonatkozó szabályozási környezetet (pld.helyi építési szabályzat), azoknak való megfelelőséget, illetve az érintett ingatlanok tulajdoni helyzetét.

Az átkelőhelyi területeken az ingatlanállomány racionalizálása a cél. A funkció átrendezésnél fontos szempont, hogy a személy és teherforgalom számára értékes területek legyenek fölszabadíthatók az átbocsátóképesség növelése. (egyedi vizsgálat szerint)

Vizsgálni és tervezni szükséges a közterületi kapcsolatok megfelelőségét, lehetőségek szerinti akadálymentesítését, komfortos használatát.

A bontási tervek feleljenek meg a vonatkozó előírásoknak, a bontási hulladék újrahasznosításának foka magas szintű legyen.

A tervezői feladatok során, a hatósági eljárásokban felmerülő illetékek/igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése tervező feladata és költsége, azzal, hogy Megrendelő a 1990.évi XCIII. törvény 5 (§) (1) c.) pontja értelmében személyi illetékmentes.

Szállítandó tervek

Vázlattervek 2 pld. papíron + 2 pld. CD/DVD-n,

Építési engedélyezési tervdokumentáció (az engedélyezéshez szükséges példányszámon felül) 5 pld. papíron + 2 pld. CD/DVD-n

Opciós feladatok leírását a II.2.11) pont tartalmazza.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. pont tekintetében bemutatott szakember (KÉ-K) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1) Tervezői művezetési feladatok

Mennyiség: maximum 60 mérnöknap

Az Étv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Épkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a tervezőnek elvégeznie a kivitelezés teljes időtartama alatt.

A tervezői művezetést eseti jelleggel a Megrendelő rendeli el írásban a kivitelező erre vonatkozó írásos igénybejelentését követően.

A tervezői művezetés ténye, valamint a tervezői művezetés keretében elvégzett tevékenység a kivitelezés során megtartott kooperációkról szóló jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki ellenőri jelentésekben kerül rögzítésre.:

Teljesítési helyszínek: a kivitelezés helyszíne, valamint Tervező saját szék/telephelye.

Teljesítési határidő: megrendelő írásos elrendelésétől számított 3 munkanap.

2) Egyéb tervezői feladatok

Mennyiség: maximum 8 mérnöknap

Az előkészítés időszakában részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésben.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel kapcsolatos) ajánlattevői kérdések megválaszolása, szükség esetén terv-, ill. költségvetés módosítások elvégzése. Teljesítési határidő: az ajánlattevői kérdések e-mail-ben történő megküldésétől számított 2 munkanap.

3) Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása

Mennyiség: maximum 10 mérnöknap

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Megrendelő részéről kijelölésre kerülő Bírálóbizottság munkájában Tervező 1 fő „É” tervezési jogosultságú szakember bevonásával ellátja a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem alábbiakban, ill. a Megrendelő mindenkori beszerzési/közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatkörét.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.1/12-2019-00001

II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban jelölt ár értékelési szempont rész szempontjai:

- Nettó ajánlati ár / súlyszám: 45

- Opciós tervezői művezetési feladatokra vonatkozó mérnöknapra vetített nettó ajánlati ár / súlyszám: 2

- Opciós egyéb tervezői feladatokra vonatkozó mérnöknapra vetített nettó ajánlati ár / súlyszám: 1

-Opciós közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására vonatkozó mérnöknapra vetített nettó ajánlati ár / súlyszám: 2

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Záhony határátkelő fejlesztés tervellenőrzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Záhony közúti határátkelőhely, Záhony 35; 27/2; 27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094 Kamionparkoló helye: 036/2, 037, 039/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Záhony közúti határátkelőhely infrastruktúrája a megnövekedett forgalomból adódóan erősen amortizálódott, a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő határrendészeti és pénzügyőri állomány munkakörülményei romlottak.

A fejlesztés fő célja a határátkelőhely áteresztőképességének növelése, külső és belső utasforgalmi és szolgálati terek fejlesztése, az utaskiszolgálás színvonalának emelése, a terület és helyiségstruktúra újragondolása a XXI. századi funkcionális igényekhez illeszkedve. A projekt tartalmazza a határátkelőhely épületeinek és létesítményeinek megújítását, átépítését, valamint az átkelőhelyi környezet (gyalogos és gépjármű közlekedési felületek) rendezését, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését (energiaellátó rendszerek, térvilágítás, utastájékoztatás, stb.)

A határátkelőhely Magyarország és Ukrajna határán Záhony Város kül -és belterületén a 4.sz főúton és annak két oldalán helyezkedik el, összesen 20 db önálló helyrajzi szám alá bejegyzett földrészleten.

Érintett földrészletek helyrajzi száma: 35; 27/2; 27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094.

Északról a Tisza folyó és árterülete, NATURA 2000-es területek, kelet és délkeleti irányból Záhony Város belterületi lakóingatlanai, nyugati és délnyugati irányból belterületi közterületek (utak, terek, parkok) és jelenleg nem használt kereskedelmi terület határolja a határátkelőhelyet.

A tervezési feladatok részletes ismertetését a műszaki leírás tartalmazza.

A tervezendő magasépítési létesítmények nettó alapterülete: 6000 m2

Tervellenőr feladata az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzése teljesség és megfelelőség szempontjából, ennek keretében köteles szakáganként külön-külön is ellenőrizni az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk műszaki tartalmának szakszerűségét, a szakági tervek összhangját, az árazott és árazatlan költségvetések teljességét, megfelelőségét, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 31. §-ban meghatározott alapvető követelmények érvényesülését.

Tervellenőr köteles a meghatározott véghatáridőre a tervellenőri nyilatkozatot átadni. A tervellenőri nyilatkozat tartalmazza:

a) az építési tevékenység

aa) helyét, címét, helyrajzi számát,

ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

b) az építtető nevét, megnevezését,

c) az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát,

d) az ellenőrzött dokumentáció(rész) megnevezését,

e) a tervellenőr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, adószámát,

f) annak kinyilvánítását, hogy

fa) az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak,

fb) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.

h) javítási javaslat megfogalmazása szükség esetén.

i) amennyiben a tervellenőri nyilatkozat okán a tervek javítására volt szükség, a javított tervek visszaellenőrzésének megtörténte, ill. az ezzel kapcsolatos megállapítások.

Tervellenőr részéről szállítandó dokumentumok

Az engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db, az összes - engedélyezési terv szintjén releváns - szakági jelentést magába foglaló tervellenőri jelentés papíron (eredeti, szakáganként és fővállalkozói részről dinamikus aláírással ellátott) és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

A kiviteli tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db, az összes szakági jelentést magába foglaló tervellenőri jelentés papíron (eredeti, szakáganként és fővállalkozói részről dinamikus aláírással ellátott) és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.1/12-2019-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Záhony határátkelő fejlesztés műszaki ellenőrzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Záhony közúti határátkelőhely, Záhony 35; 27/2; 27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094 Kamionparkoló helye: 036/2, 037, 039/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Záhony közúti határátkelőhely infrastruktúrája a megnövekedett forgalomból adódóan erősen amortizálódott, a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő határrendészeti és pénzügyőri állomány munkakörülményei romlottak.

A fejlesztés fő célja a határátkelőhely áteresztőképességének növelése, külső és belső utasforgalmi és szolgálati terek fejlesztése, az utaskiszolgálás színvonalának emelése, a terület és helyiségstruktúra újragondolása a XXI. századi funkcionális igényekhez illeszkedve. A projekt tartalmazza a határátkelőhely épületeinek és létesítményeinek megújítását, átépítését, valamint az átkelőhelyi környezet (gyalogos és gépjármű közlekedési felületek) rendezését, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését (energiaellátó rendszerek, térvilágítás, utastájékoztatás, stb.)

A kivitelezéssel érintett magasépítési létesítmények nettó alapterülete: 6000 m2

Az elvégzendő feladatok teljes körű műszaki ellenőri (magasépítési, építményvillamossági, építménygépészeti) feladatok.

A határátkelőhely Magyarország és Ukrajna határán Záhony Város kül -és belterületén a 4.sz főúton és annak két oldalán helyezkedik el, összesen 20 db önálló helyrajzi szám alá bejegyzett földrészleten.

Érintett földrészletek helyrajzi száma: 35; 27/2; 27/3; 19/2; 630/2; 630/4; 630/6; 642/2; 642/3; 083/2; 096/2; 630/3; 645; 651; 635/1; 636; 640; 650; 651; 094.

Kamionparkoló helye: Záhony külterület 036/2, 037, 039/2 hrsz.

A határátkelőhely fejlesztések fizikai megvalósításának (kivitelezésének) tervezett határideje: 2025. december 31.

A kivitelezés várható időtartama: 12 hónap.

3. Az építési műszaki ellenőr feladatai

- A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában, valamint az Étv. 43. § (1) bekezdés e-h) pontjaiban foglalt feladatok;

- A kivitelezői vállalkozói szerződések megismerése az abban foglaltaknak megfelelő Megbízói képviselet ellátása;

- A kivitelezésben érintettekkel a szükséges mértékű együttműködés, és kapcsolattartás;

- Kapcsolattartás a tervezői művezetőkkel;

- Folyamatos kapcsolattartás az építésvezetőkkel (felelős műszaki vezetőkkel);

- A szakági kivitelezési munkák szakszerű összehangolásának ellenőrzése.

- Megbízó építési helyszíni képviselete, a szakszerűség szabályainak (ipari gyakorlat, előírások, szabványok) betartatása a kivitelezőkkel;

- Egészségvédelmi, munkavédelmi előírások betartatása a kivitelezőkkel;

- Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);

- A felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok minőségének ellenőrzése és a beépített anyagok minőségi tanúsítványainak felülvizsgálata;

- A beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése;

- Műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése;

- Közreműködés az építési munkaterület kivitelező részére történő átadásában;

- A munkavégzés feltételrendszerének rögzítése, egyeztetése és véglegesítése;

- A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervek alapján a kivitelezési tevékenység ellenőrzése, a kitűzések helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;

- heti, kivitelezési kooperáció levezénylése és dokumentálása (emlékeztető és jelenléti ív)

- A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése;

- A műszaki ellenőri feladatok dokumentálása az elektronikus, valamint papír alapú építési naplóban;

- Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, ill. észrevételezése;

- A hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban történő feltüntetése;

- az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba;

- A kivitelezési munkák ütemterv szerinti előrehaladásának vizsgálata, melyről a Megbízó részére kéthetente - kérésre eseti - előrehaladási jelentéseket készít, melyhez csatolja a kivitelezés köztes állapotait dokumentáló fotó- és/vagy videófelvételeket;

- A műszaki átadás - átvétel előtt, a kivitelező készre jelentése után - a hiba- és hiányjegyzék összeállítása és a Megbízóhoz eljuttatása;

- A műszaki átadás-átvétel levezetése, az egyes építmények műszaki teljesítményjellemzői betartásának ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;

- A műszaki átadás-átvételt megelőzően 7 napon belül összefoglaló jelentést készít arról, hogy a kivitelezés folyamán minden a terveknek, az előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt, továbbá leírja az esetlegesen elvégzett módosításokat és azok szükségszerűségének indoklását;

- Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;

- Teljesítés ellenőrzése, megfelelőség esetén (mennyiségi, minőségi) azok elismerése (műszaki igazolás kiállítása), rögzítése az építési naplóban, javaslat a kifizetésre;

- A kivitelezői szerződésekben meghatározott vállalkozói díjak és a számlázható összegekre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása;

- A megvalósulási tervet ellenőrzi;

- Ellenőrzi a felelős műszaki vezetőket, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön szakszerűen beépítésre, valamint, hogy az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével történt-e;

- Gondoskodik arról, hogy a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásához az ahhoz szükséges dokumentumok a Megbízó és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak;

- Projektzárásban való közreműködés - műszaki szakterületet illetően;

- Garanciális helyszínbejárásokon Megbízó műszaki kérdésekben történő képviselete.

Opciós feladatok leírását a II.2.11) pont tartalmazza.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (ME-É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. pont tekintetében bemutatott szakember (ME-KÉ) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A műszaki átadás átvétel lezárultával a használatba vételi eljárás lebonyolítása.

Mennyiség: 1 db használatba vételi eljárás lebonyolítása

A kivitelezőtől és a Megrendelőtől, valamint a Szakhatóságoktól a szükséges tervek nyilatkozatok beszerzése és azok Engedélyező hatósághoz történő benyújtása, hiánypótlások ügyintézése.

Az opciós feladat teljesítésének határideje a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 30 munkanap, melybe nem számít bele a hatósági ügymenet időigénye.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.1/12-2019-00001

II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban jelölt ár értékelési szempont rész szempontjai:

- Nettó ajánlati ár / súlyszám: 45

- Opciós feladatokra vonatkozó nettó ajánlati ár / súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§(1) b) pont).

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 8. §, 10. § és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az EEKD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben igen, abban az esetben a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § az irányadó.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. §-ára.

Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdésében rögzítetteket.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

1. rész esetében

A Kbt. 65. § (1) c) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (elegendő, ha közülük egy felel meg). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Karakter korlátozás miatt folytatás a III.1.2) pontban!

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A III.1.1) pont folytatása:

2. rész esetében

A Kbt. 65. § (1) c) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (elegendő, ha közülük egy felel meg). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

3. rész esetében

A Kbt. 65. § (1) c) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (elegendő, ha közülük egy felel meg). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) b) pontja és (3) bekezdése alapján az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., a 67. § (3) bek., a Kbt. 69.§ (11) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2) bek. előírásaira.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő tehát nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4) és (6) alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles igazolni:

M/1.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) a) alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb

az 1. rész esetében: építési tervezési munkái tekintetében

a 3. rész esetében: építési műszaki ellenőri munkái tekintetében

szolgáltatásainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bekezdésében előírt módon.

A Kr. 21. § (3a) alapján az ajánlatkérő rögzíti, hogy figyelemmel arra 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (2) bekezdése alapján az igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét

- a szolgáltatás tárgyát,

- a szolgáltatás mennyiségét

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontossággal)

- a teljesítés helyét,

- teljesítés aránya,

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdése alapján a nyertes közös ajánlattevőként a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.

M/2.

Valamennyi rész esetében ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) alapján csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságukat igazolják, vagy végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésére vonatkoznak, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

I.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vétel időpontja, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja.

A bemutatott szakembernek szerepelnie kell vagy Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében, melynek tényét ajánlatkérő elektronikus úton ellenőrzi.

Kamarai nyilvántartásban szereplő szakemberek esetében csatolni kell

- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen

- kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartásba vétel időpontját,

- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.

II.

Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Amennyiben a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatásával.

Karakter korlátozás miatt folytatás "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" pontban!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakemberek esetében csatolni kell

- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen

- a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik,

- az alkalmassági szempontban jelölt szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy a szakember alkalmassága, tehát a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése / a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) megállapítható legyen,

- az értékelési szempontban megjelölt - az alkalmasság igazolásához szükséges időt követő - többlet szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) alapján megállapítható legyen

- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot

- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.

A Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69.§ (11a) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24.§ (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során szerződésszerűen teljesített, sikeres referenciamunkával, amely

az 1. rész esetében

- legalább 4000 m2 nettó alapterületű,

épület(ek) építése/felújítása/korszerűsítése során ellátott teljes körű műszaki tervezői (építészeti, építményvillamossági, épületgépészeti) feladatok teljesítésére vonatkozik. A referencia csak szerződésszerűen teljesítettmunkára vonatkozhat.

A referencia esetében előírás, hogy ugyanannak az épületnek az egyidejű tervezői (építészeti, építményvillamossági, épületgépészeti) feladatok teljesítésével történjen az igazolás.

a 3. rész esetében

- legalább 4000 m2 nettó alapterületű,

épület(ek) építése/felújítása/korszerűsítése során ellátott teljes körű műszaki ellenőri (magasépítési, építményvillamossági, építménygépészeti) feladatok teljesítésére vonatkozik. A referencia csak szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozhat.

A referencia a szakági (építészeti, építményvillamossági, épületgépészeti) műszaki ellenőri feladatok különböző épület tekintetében történő igazolásával is igazolható.

Ajánlatkérő nettó alapterület alatt a következőt érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 88. pont]

M2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) b) és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

az 1. rész esetében:

M 2.1) legalább 1 fő építészeti tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rend.) szerinti É (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,

M 2.2) legalább 1 fő közlekedési építmények tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel

M 2.3) legalább 1 fő építményvillamossági tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,

M 2.4) legalább 1 fő építmények gépészet tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel

M 2.5) legalább 1 fő tartószerkezet tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel

az 2. rész esetében:

M 2.1) legalább 1 fő építész vezető tervező szakember pozícióra, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rend.) szerinti É (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá a 266/2013. Korm. rend. 13. § (2) bekezdése alapján tervezési szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel és vezető tervező címmel.

a 3. rész esetében:

M 2.1) legalább 1 fő magasépítési műszaki ellenőri pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-É (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,

M 2.2) legalább 1 fő közlekedési építmények tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel

M 2.3) legalább 1 fő építményvillamossági műszaki ellenőri pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-V (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,

M 2.4) legalább 1 fő építménygépészeti műszaki ellenőri pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-G (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (elegendő, ha közülük egy felel meg). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. 1 szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számlázás módját a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését/részteljesítését követően, az igazolt teljesítés/részteljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.

Az 1. rész esetében:

A Megrendelő 3 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Az opció igénybevétele esetén jogosult részenként 1 db végszámlát benyújtani a teljesített szolgáltatásról.

Az 2. rész esetében:

A Megrendelő 1 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

A 3. rész esetében:

A Megrendelő 2 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Az opció igénybevétele esetén jogosult részenként 1 db végszámlát benyújtani a használatba vételi engedély jogerőre emelkedést követően a teljesített szolgáltatásról.

Finanszírozási feltételek

A finanszírozás módja utófinanszírozás.

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja. Az ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek átlátható szervezetnek kell minősülnie a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) alapján.

Szerződés megerősítése: a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerin késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

1. rész: A késedelmi kötbér napi mértéke az adott (rész)teljesítésre vonatkozó nettó Vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg az adott (rész)teljesítésre vonatkozó nettó Vállalkozói díj 20%-át.

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 20 %-a.

2. rész: A késedelmi kötbér mértéke: 2 % naponta. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 10 napi tétel. A meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj.

3. rész: A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó megbízási díj 1 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg az adott a nettó Megbízási díj 20%-át. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Megbízotti díj 20 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/10/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/10/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) - (1c) és (4) bekezdéseit és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az eljárás 1. részének nyertes ajánlattevője, vagy amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelöli, a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevő nem lehet a 2. rész nyertes ajánlattevője vagy amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelöli, a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevője.

Ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható a 2. rész tekintetében nyertesnek, vagy a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevőnek, akkor az értékelési szempont alapján soron következő lesz a nyertes ajánlattevő, vagy a legkedvezőbb ajánlattevőt követő ajánlattevő.

A 2. rész esetében a szerződés hatályba lépésének feltétele az 1. rész eredményeként létrejövő szerződésnek a 2. rész esetében létrejövő szerződés aláírásától számított 1 éven belüli megkötése.

AK a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös ajánlattevő által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.

AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) e) pontot és a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

Az ajánlati kötöttség tekintetében ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

Ajánlattevőnek az EKR rendszer idejét kell figyelembe venniük a felhívásban közölt határidők vonatkozásában

AK helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás időpontja az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő megjelenését követő 5. munkanap 10:00 óra, helyszín: Záhony közúti határátkelőhely. A résztvevők névsorát kérjük 2 munkanappal korábban az EKR rendszerben megküldeni

Ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Értékelés módszere 1-3. rész vonatkozásában az 1. részszempont: Ár fordított arányosítás, 2. Szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. A módszer részletezését, amely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, figyelemmel a Kbt. 76 § (9)-(10) bek. és a hirdetmény korlátozott karakterszáma miatt.

Ha az értékelési szempont kapcsán bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, akkor az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalatként csak a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba vételt követőn megkezdett szakmai gyakorlati idő vehető figyelembe.

Ha az értékelési szempont kapcsán bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalatként a 266/2013. Korm. rendelet szerinti szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és gyakorlati időt követőn megkezdett szakmai gyakorlati idő vehető figyelembe.

Az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.

Kamarai nyilvántartásban szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell

- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen

- kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartásba vétel időpontját,

- az értékelési szempontban megjelölt - a nyilvántartásba vételt követő - többlet szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése / a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) alapján megállapítható legyen,

- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell

- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen

- a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik,

- az alkalmassági szempontban jelölt szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy a szakember alkalmassága, tehát a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése / a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) megállapítható legyen,

- az értékelési szempontban megjelölt - az alkalmasság igazolásához szükséges időt követő - többlet szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) alapján megállapítható legyen

- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot

- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A 322/2015 (X. 30) Korm. r. 11 §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti szolgáltatás tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131. § (4) bek. szerint jár el.

Az 1. rész esetében a biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia műszaki építési tervezési szolgáltatásra vonatkozó, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű felelősségbiztosítási szerződéssel, amely harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozóan legalább 180 000 000 Ft éves kárösszegű és legalább 60 000 000 Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz.

A 2. rész esetében a biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia műszaki tervellenőrzési szolgáltatásra vonatkozó, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű felelősségbiztosítási szerződéssel, amely harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozóan legalább 18 000 000 Ft éves kárösszegű és legalább 6 000 000 Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz.

Az 3. rész esetében a biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia műszaki ellenőri szolgáltatások munkára vonatkozó, a nettó Vállalkozói díj összegének megfelelő értékű felelősségbiztosítási szerződéssel, amely harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozóan legalább 35 000 000 Ft éves kárösszegű és legalább 12 000 000 Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz

Folytatás Vl.4.3) pontban!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3) pont folytatása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalom-meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. Az ajánlattevő az ajánlattétel során köteles átláthatósági nyilatkozatot benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Ajánlatkérő fokozottan felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.

Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is csatolni kell.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótlás), melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli.

Az EKR használatához az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) §-a szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;

b. vagy - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ai vonatkoznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.

FAKSZ: dr. Süvöltős András (lsz: 00170)

Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2021