Works - 457956-2020

30/09/2020    S190

Poland-Łódź: Road viaduct construction work

2020/S 190-457956

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 157-380895)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726437
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Reference number: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Main CPV code
45221121 Road viaduct construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/09/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 157-380895

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 (dwóch) obiektów inżynierskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto.

Read:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach jednego lub dwóch zamówień/kontraktów, roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 (dwóch) obiektów inżynierskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/09/2020
Local time: 12:00
Read:
Date: 26/10/2020
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/09/2020
Local time: 13:00
Read:
Date: 26/10/2020
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

Zamawiający dopuszcza dla wykazania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami do realizacji zamówienia, możliwość łączenia funkcji kierowników robót, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia – minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: pkt 2 lit a–f, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.