Služby - 457965-2016

24/12/2016    S249

Česká republika-Hradec Králové: Služby v oblasti lesnictví

2016/S 249-457965

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
Národní identifikační číslo: 42196451
Poštovní adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. František Hloušek
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Tel.: +420 956999245
Fax: +420 495262391

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.lesycr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://zakazky.lesycr.cz/dns00000022
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.lesycr.cz/dns00000022
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: státní podnik
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: lesnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Likvidace klestu (DNS).

II.1.2)Hlavní kód CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v následujících pěstebních činnostech (dále jen „PČ“):

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 70 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77211500 Péče o lesní porost
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v následujících pěstebních činnostech (dále jen „PČ“):

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 70 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 15/11/2020
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Toto oznámení se vztahuje k veřejné zakázce zahájené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. k dynamickému nákupnímu systému zavedenému dle tohoto zákona. Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 29.9.2016 pod evidenčním číslem zakázky: 644265 (ID formuláře: 679685). Více viz bod VI.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Kvalifikovaným dodavatelem pro zařazení do DNS je dodavatel, který prokáže splnění:

a) Základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) způsobem dle § 75 ZZVZ a b) Profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy dle § 45 ZZVZ v prosté kopii. V souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že dodavatelé nemohou doklady k prokázání splnění kvalifikace nahradit čestným prohlášením.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/11/2020
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 16/11/2020
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

(1) Zadavatel na základě nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vkládá nový formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve kterém jsou promítnuté změny dle nového zákona. Tento formulář navazuje na původní dle starého zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněný formulář, a to konkrétně:

ID Formuláře: 679685, Evidenční číslo zakázky: 644265, Evidenční číslo formuláře: 7602021044265, Datum uveřejnění ve VVZ: 29.9.2016, Datum odeslání do TED: 29.9.2016, Typ: Řádný, Číslo a datum zveřejnění v TED: 2016/S 191-344335 zveřejněno 4.10.2016.

(2) Zadávací dokumentace je přístupná neomezeně na adrese profilu zadavatele uvedené v bodu I.1) tohoto oznámení.

(3) Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace budou poskytovány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese uvedené v bodu I.1) tohoto oznámení https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

(4) informace o elektronickém vybavení:

Pro práci s elektronickým nástrojem a jeho řádné fungování je nutné mít k dispozici připojení k internetu, nainstalovaný internetový prohlížeč Internet Explorer verze 8 nebo vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Opera (pro všechny uvedené prohlížeče se doporučuje aktuální verze) a aktuální verzi softwaru Java (ke stažení a instalaci zdarma dostupné na: http://java.com/en/download/index.jsp). Doporučujeme provést „Test nastavení prohlížeče“, který naleznete na hlavní stránce elektronického nástroje také bez přihlášení. Manuál k elektronickému nástroji je dostupný všem zájemcům na hlavní stránce elektronického nástroje také bez přihlášení.

(5) Pro zařazení do DNS je nutné předložit žádost o účast splňující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci s přihlédnutím k aktuálnímu znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

(6) Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona. Údaje o hodnotících kritériích budou obsahovat písemné výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané v DNS.

(7) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému dodavateli podat žádost o účast.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/12/2016