Tjenesteydelser - 458173-2019

30/09/2019    S188    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Viborg: Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed

2019/S 188-458173

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Tibert Thomsen
E-mail: jatt@viborg.dk
Telefon: +45 21729682

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114368182.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114368182.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114368182.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prisaftale på udvidet helbredstillæg til tandproteser

Sagsnr.: 19/20072
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Annonceringen gennemføres med henblik på indgåelse af en fast prisaftale på tandprotetiske behandlinger til borgere i Viborg Kommune som søger tilskud efter reglerne om udvidet helbredstillæg samt Lov om Aktiv Social Politik.

Det samlede forbrug af ydelser omfattet af annonceringen udgør ca. 1 600 000 - om året.

Prisaftalen har en løbetid på 2 år og kan forlænges yderligere i op til 4 x 12 måneder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/114368182.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Annonceringens genstand:

Annonceringen gennemføres med henblik på indgåelse af en fast prisaftale på tandprotetiske behandlinger til borgere i Viborg Kommune som søger tilskud efter reglerne om udvidet helbredstillæg samt Lov om Aktiv Social Politik, således:

— Lov om Social Pension § 14a, stk. 4, LBK. Nr. 1208 af 17.11.2017 med tilhørende bekendtgørelser,

— Lov om Højeste, Mellemste, Forhøjet almindelig og Almindelig førtidspension m.v. § 18, stk. 4, LBK nr. 1209 af 17.11.2017 med tilhørende bekendtgørelser,

— Lov om Aktiv Social Politik § § 82-82a, LBK nr. 269 af 21.3.2017 tilhørende bekendtgørelser. Det samlede forbrug af ydelser omfattet af annonceringen udgør ca. 1 600 000 om året.

Udbud efter godkendelsesmodellen:

Ordregiver kan indgå parallelle aftaler med flere leverandører eller lade nye leverandører tilslutte sig en indgået prisaftale. Såfremt der indgås prisaftale med tilslutning fra flere leverandører om samme udgiftstype, skal den aftalte pris på de enkelte ydelser være identisk med den vindende leverandørs prisstruktur, således at forudsætningerne for beregning af tilskuddet til borgerne er ens i kommunen. Ordregiver oplyser borgerne om hvilke leverandører, der er indgået prisaftale med.

Ordregivers pligt til at anvende prisaftalen:

- Ordregiver køber ikke tandprotetiske behandlinger mv. ved de leverandører, der indgås prisaftale med,

- Ordregiver yder tilskud til borgernes køb.

Det står den enkelte borger frit at vælge den leverandør, som borgeren ønsker at benytte. Leverandørerne er derfor ikke garanteret en omsætning.

Borgeren kan også frit vælge at bruge det bevilligede tilskud hos en leverandør, der ikke har indgået en prisaftale med ordregiver.

Aftalens løbetid:

- Prisaftalen har en løbetid på 2 år og kan forlænges yderligere i op til 4 x 12 måneder.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2019