Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 458186-2023

Submission deadline has been amended by:  482007-2023
28/07/2023    S144

Česko-Ostrava: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2023/S 144-458186

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Mírové náměstí 1
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70379
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zapletal
E-mail: info@dobrazakazka.cz
Tel.: +420 774883284
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://vitkovice.ostrava.cz/cs
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-ostrava-mestsky-obvod-vitkovice
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-ostrava-mestsky-obvod-vitkovice
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-ostrava-mestsky-obvod-vitkovice
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce souboru nemovitostí pod názvem Ocelářská 1 – vypracování PD ve stupních DUR, DSP a DPS

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektových dokumentací týkajících se provedení stavebních úprav stávajícího souboru objektů na ulici Ocelářská 1.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektových dokumentací týkajících se provedení stavebních úprav stávajícího souboru objektů na ulici Ocelářská 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Realizace projektových dokumentací / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. živnostenské oprávnění pro živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“

dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, tj. doložení příslušného Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Pozemní stavby, Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika pro autorizované techniky, Požární bezpečnost staveb, Statika a dynamika staveb

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

dle § 79 odst. 2) písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

dle § 79 odst. 1 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům

dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

dle § 79 odst. 2) písm. b)3 projektové dokumentace minimálně ve stupni dokumentace k územnímu řízení a vyšší stupně dokumentace. Tato akce musela řešit rekonstrukci stávajícího objektu (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV) a musela být v objemu investičních nákladů minimálně 30 mil. Kč bez DPH/akce a dále 1 projektové dokumentace minimálně ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení a vyšší stupně dokumentace. Tato akce musela řešit rekonstrukci stávajícího zdroje tepla v objektu (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV) a musela být v objemu investičních nákladů minimálně 1 mil. Kč bez DPH/akce a dále 1 projektové dokumentace minimálně ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení a vyšší stupně dokumentace. Tato akce musela řešit realizaci vzduchotechniky ve stávajícím objektu (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV) a musela být v objemu investičních nákladů minimálně 1 mil. Kč bez DPH/akce a dále 1 projektové dokumentace minimálně ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení a vyšší stupně dokumentace. Tato akce musela řešit rekonstrukci elektroinstalace ve stávajícím objektu (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV) a musela být v objemu investičních nákladů minimálně 2 mil. Kč bez DPH/akce

dle § 79 odst. 1 písm. d) Pozice Hlavní projektant (vzdělání vysokoškolské magisterského typu, praxe v pozici osoby hlavního projektanta min. 5 let (bude uvedeno v CV či obdobném dokladu),osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Pozemní stavby nebo vyšším), Pozice osoba projektant – část vytápění ( vzdělání vysokoškolské magisterského typu,osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení v případě autorizovaných inženýrů nebo specializace vytápění a vzduchotechnika v případě autorizovaných techniků), praxe v pozici osoby projektanta min. 5 let,zkušenosti v pozici projektanta vytápění objektů při realizaci min. 3 akcí, jejichž předmětem byla realizace objektů pozemního stavitelství. Každá z akcí musela být ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. V rámci jedné akce jsou uznatelné max. 2 stupně dokumentace),Pozice osoba projektant – část vzduchotechnika (vzdělání vysokoškolské magisterského typu,osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení v případě autorizovaných inženýrů nebo specializace vytápění a vzduchotechnika v případě autorizovaných techniků),praxe v pozici osoby projektanta min. 5 let, zkušenosti v pozici projektanta vzduchotechniky při realizaci min. 3 akcí, jejichž předmětem byla realizace objektů pozemního stavitelství. Každá z akcí musela být ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. V rámci jedné akce jsou uznatelné max. 2 stupně dokumentace),Pozice osoba projektant – část elektroinstalace ( vzdělání vysokoškolské magisterského typu,osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení v případě autorizovaných inženýrů nebo elektrotechnika v případě autorizovaných techniků),praxe v pozici osoby projektanta min. 5 let,zkušenosti v pozici projektanta vzduchotechniky při realizaci min. 3 akcí, jejichž předmětem byla realizace objektů pozemního stavitelství. Každá z akcí musela být ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH. V rámci jedné akce jsou uznatelné max. 2 stupně dokumentace),Pozice osoba statik( vzdělání vysokoškolské magisterského typu,osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Statika a dynamika staveb,praxe v pozici osoby statika min. 5 let,zkušenosti v pozici statika při realizaci min. 2 akcí, jejichž předmětem byla rekonstrukce pozemní stavby v objemu investičních nákladů min. 30 mil. Kč bez DPH)

dle § 79 odst. 1 písm. i) v posledních 3 letech zaměstnával v průměru alespoň 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 roků

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/08/2023
Místní čas: 08:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/08/2023
Místní čas: 08:00
Místo:

v elektronickém nástroji

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/07/2023