Usługi - 458193-2021

Submission deadline has been amended by:  548318-2021
10/09/2021    S176

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2021/S 176-458193

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 81168780751100
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pawelec
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419203
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.wzp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.wzp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania i przysto

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.26.2021.DP
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

1) naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.), Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO), Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU), a także odpowiednimi Europejskimi Normami i Kartami UIC, lub równoważnymi dokumentami, obowiązującymi w okresie trwania umowy.

2) przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerów które zostanie wykonane przez Wykonawcę w trakcie wykonywanej naprawy rewizyjnej pojazdu określonej w pkt 1.

8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 577 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania i przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

1) naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.), Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO), Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU), a także odpowiednimi Europejskimi Normami i Kartami UIC, lub równoważnymi dokumentami, obowiązującymi w okresie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wykaz protokołów, które należy wypełnić w trakcie wykonywania napraw rewizyjnych dla poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych – załącznik nr 1 do umowy.

2) przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerów które zostanie wykonane przez Wykonawcę w zakresie odpowiadającym zapisom stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w trakcie wykonywanej naprawy rewizyjnej pojazdu określonej w pkt 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 pkt 2 w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP, o kolejne sztuki pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jednak nie więcej niż o 5 sztuk. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: realizacja napraw wynikających z umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania naprawy jednego pojazdu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 577 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SWZ w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP, o kolejne sztuki pojazdów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SWZ, jednak nie więcej niż o 5 sztuk. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Szacunkowa wartość prawa opcji polegającego na przystosowaniu pięciu pojazdów do przewozu minimum 30 sztuk rowerów – 647.500,00 zł netto.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od 100 do 120 dni kalendarzowych na naprawę rewizyjną jednego pojazdu EZT (w tym pojazdu objętego przystosowaniem do przewozu rowerów). Termin wykonania naprawy rewizyjnej jednego pojazdu EZT stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin zakończenia napraw rewizyjnych (zakończenia umowy) powinien upłynąć najpóźniej z dniem 30.08.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie naprawy rewizyjne poziomu P4 co najmniej dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o wartości każdej naprawy nie mniejszej niż 1.900.000,00 zł brutto za każdy elektryczny zespół trakcyjny (EZT).

Warunek zostanie uznany za spełniony niezależnie od tego, czy wykonanie wymaganej liczby napraw rewizyjnych poziomu IV elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) nastąpiło w ramach jednej umowy czy też większej liczby umów.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin – pok. 24 (II piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy do obsługi postępowań przetargowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 647.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XVI SWZ.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy PZP, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 4 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwanie Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1 SWZ, oraz podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 lit. b-h SWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: realizacja napraw wynikających z umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7. Szacunkowa wartość, o której mowa w Sekcji II.2.6) składa się z zamówienia podstawowego o wartości 16929500,00 PLN oraz Prawa Opcji o wartości 647500,00 PLN.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się z Rozdziale II SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie w przypadku nieprzekazania Wykonawcy, mimo takiego obowiązku, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021