Usługi - 458213-2015

Wyświetl widok skrócony

26/12/2015    S250

Polska-Gdynia: Usługi ochroniarskie

2015/S 250-458213

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa gminy miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska – Gdynia.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 – usługi ochroniarskie.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
3. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego, które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9 w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej – Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym i strefą zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni oraz kąpielisk morskich w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11).
4. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności dotyczy:
1) imprezy pod nazwą „Bieg Europejski”, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 07 maja 2016 r.;
2) imprezy pod nazwą „Nocny Bieg Świętojański”, zwanej dalej „Biegiem Świętojańskim”, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 17 czerwca 2016 r.;
3) imprezy pod nazwą „Bieg Niepodległości”, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11 listopada 2016 r.;
4) imprezy pod nazwą „Bieg Urodzinowy”, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 11 luty 2017 r;
5) imprezy pod nazwą „Festyn Pożegnanie Lata”, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 27 sierpnia 2016 r.;
6) imprezy pod nazwą „Dzień Dziecka”, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 29 maja lub 5 czerwca 2016 r.;
7) imprezy pod nazwą „MTB Gdynia Maraton”, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 15 października 2016 r.
5. Ochrona terenu i obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GCS) wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają).
6. Ochrona terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej – Mariny Gdynia położonego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście wykonywana ma być: od 01.11 do 31.03 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego.
7. Ochrona terenu i namiotu strefy zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście wykonywana ma być w sezonie turystycznym: od dnia 20 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie, w godzinach od 18:00 do 10:00 rano dnia następnego.
8. Ochrona terenu i obiektów kąpielisk morskich na plaży w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11) w okresie od dnia 20 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku, wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony na każde kąpielisko w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 17:30 do 09:00 dnia następnego.
9. Ochrona terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają).
10. Ochrona terenu i obiektu hali Gdynia Arena położonej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, w sposób ciągły w godzinach od godz. 07:00 do godz. 07:00 dnia następnego z tym, że od 22:00 do 07:00 usługa ma być świadczona w trybie patrolowo-obchodowym z częstotliwością obchodu co najmniej raz na godzinę i z potwierdzeniem obchodu w co najmniej 4 (czterech) punktach urządzeń potwierdzających obchód. Zamawiający wymaga, aby obchody były wykonywane pojedynczo przez pracowników ochrony w taki sposób, aby jeden z pracowników w tym czasie czuwał przy systemie monitorującym. Zamawiający wymaga aby osoby ochrony były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.).
11. Ochrona terenu i obiektu stadionu GCS położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający wymaga aby jedna z tych osób ochrony była wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.).
12. Ochrona terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli.
13. Ochrona terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego.
14. Ochrona terenu kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni wykonywana ma być w postaci: zamknięcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22.00 oraz otwarcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6.00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie.
15. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1) w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej (za wyjątkiem stadionu GCS):
a) obsadę składającą się z umundurowanych ((zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu (będących własnością Zamawiającego);
c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GCS od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GCS;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hali gier, hali LA;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika pomieszczenia biurowego oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy;
n) prowadzenie dziennika służby;
o) patrolowanie terenu i obiektów, minimum 1 obchód na 2 godziny;
p) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego;
2) w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej – Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego) oraz patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście – minimum 1 obchód na 2 godziny,
c) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
f) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
g) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
h) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
j) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram;
k) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, obsługę szlabanu wjazdowo/wyjazdowego do przystani jachtowej, obsługa systemu kontroli dostępu na pomosty i falochrony – wpuszczanie właścicieli/armatorów na jednostki pływające, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie;
l) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
m) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi;
n) osoba ochrony pełniąca służbę w sobotę, niedzielę i święta w godzinach 08:00 – 20:00 będzie miała w szczególności obowiązek ewidencjonowania wjazdu samochodów bez pilotów, zachowania drożności dróg pożarowych, obsługi szlabanu wjazdowego, zgłaszania do bosmanów korzystanie ze slipu przez łodzie i skutery, uzupełnianie książki wejść i wyjść jednostek, zgodnie z prowadzonym nasłuchem Radia VHF 12;
o) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego;
p) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca konwój pracownika przystani jachtowej „Marina Gdynia” celem przewiezienia gotówki do banku oraz 10 dodatkowych wezwań na telefon podczas trwania umowy;
q) prowadzenie dziennika służby;
3) w odniesieniu do strefy zabaw dla dzieci tj.: terenu i namiotu wraz z wyposażeniem na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) w czasie służby (tj. między godziną 18:00 wieczorem a 10:00 rano) stałą obecność dyżurującej osoby na terenie o powierzchni 20 m x 20 m, na którym posadowiony będzie namiot,
c) zapewnić ochronę strefy zabaw dla dzieci tj.: namiotu wraz z wyposażeniem (mebli plażowych, sprzętu sportowo rekreacyjnego) oraz terenu wokół namiotu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia omawianego obszaru przed pozostawieniem przez osoby trzecie pojemników szklanych i innych ostrych przedmiotów, mogących zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywających w strefie zabaw,
d) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do strefy zabaw od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
4) w odniesieniu do terenu i obiektów kąpielisk morskich w Gdyni (Orłowo, Redłowo, Babie Doły):
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia;
c) w czasie służby (tj. między godziną 17:30 wieczorem a 09:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kąpielisk od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
f) sprawdzanie poprawności zamknięć namiotów socjalnych na kąpieliskach Gdynia Orłowo i Babie Doły oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
g) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, podniesionym stanem morza itp.;
h) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, niszczenia znaków na kąpielisku od strony wody i lądu, zanieczyszczenia wody;
i) patrolowanie w czasie trwania dyżuru namiotu z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży Gdynia Babie Doły, Orłowo, Redłowo – minimum 1 obchód na 1 godzinę;
j) prowadzenie dziennika służby.
5) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie (biała koszula);
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego;
c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) prowadzenie dziennika służby;
n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę,
o) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
6) w odniesieniu do terenu i obiektu hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie, osoby ochrony muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.),
b) prowadzenia portierni z punktem przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń w chronionym obiekcie hali,
c) prowadzenia punktu informacji o wewnętrznych numerach telefonicznych,
d) codziennego kontrolowania i rzetelnego prowadzenia „Książki wejść gości hali Arena Gdynia”, tj. pisemnej rejestracji godzin wejścia i wyjścia wszystkich osób niebędących pracownikami Zamawiającego z jednoczesnym sprawdzeniem, czy nie posiadają oni przedmiotów pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa (np. widocznych przedmiotów wnoszonych na teren hali bądź wynoszonych z hali – bez wymaganej kontroli osobistej),
e) wyrywkowej kontroli osób wchodzących na teren obiektu, w celu sprawdzenia, czy nie posiadają przedmiotów niebezpiecznych lub alkoholu,
f) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
g) przeciwdziałania spożywaniu alkoholu oraz palenia papierosów na terenie hali Arena Gdynia oraz ujęcia i usunięcia w porozumieniu z Zamawiającym osób będących pod wpływem alkoholu,
h) zgłaszanie Policji przypadków włamań, kradzieży, innych przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie z nią w zakresie zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub w pościgu,
i) w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu hali lub zdrowiu, bezpieczeństwu pracowników lub osób przebywających na jej terenie w tym pracowników Zamawiającego, kierowanie akcją zabezpieczającą i ratunkowo-gaśniczą do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego),
j) zaopatrzenie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkim osobom, w tym pracownikom wykonującym niniejszą umowę, urządzenia radiotelefonu pracującego w sieci wewnętrznej Zamawiającego i na jego częstotliwości, zapewniającego stałą komunikacją ze służbami Zamawiającego,
k) pisemnego, uprzedniego i na bieżąco informowania Zamawiającego o zmianach personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej na dwa dni przed dokonaną zmianą,
l) w przypadku zorganizowania imprezy/meczu na hali przed podmiot inny niż Zamawiający współdziałania z ochroną organizatorów imprezy/meczu i ustalenia przed terminem tej imprezy /meczu sposób współpracy i skoordynowanego działania z ochroną organizatora imprezy/meczu,
m) prowadzenie stałego nadzoru pomieszczenia CAD i zamontowanych w nim systemów SAP, DSO, SKD, system monitoringu,
n) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie obiektu (będących własnością Zamawiającego). System telewizji przemysłowej (monitoring) obejmuje kamery zainstalowane na zewnątrz jak i wewnątrz budynku w ilości 95 sztuk,
o) Zamawiający przekaże Wykonawcy (pracownikom ochrony) środki dozoru telewizyjnego, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, DSO, oraz system załączania tryskaczy ręcznych,
p) obowiązku weryfikacji sygnalizacji zagrożenia (tj. ognia, dymu itp.) w czasie 60 sekund zgodnie z zatwierdzonym przez Państwową Straż Pożarną „Scenariuszem współdziałania Instalacji przeciwpożarowych” w sytuacji wystąpienia alarmu”,
q) natychmiastowego, tj. nie później niż tego samego dnia, informowania Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Zamawiającego o usiłowaniach nie stosowania się przez pracowników Zamawiającego lub podmiotów korzystających z jego usług do zaleceń ochrony, czy też poddania się ich kontroli,
r) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
s) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
t) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
u) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
v) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynku,
w) patrolowanie terenu i obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę w godzinach,
x) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego.
y) nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy opracowania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu do zatwierdzenia następujących dokumentów, każdy w dwóch egzemplarzach: Planu ochrony hali Gdyni Arena, Instrukcji dla ochrony hali Gdynia Arena oraz Regulaminu ochrony obiektu.
7) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GCS przy ulicy Olimpijskiej:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności: biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni dwie osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.) uprawniająca do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu;
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych będących własnością Zamawiającego zamontowanych na terenie stadionu;
c) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) prowadzenie dziennika służby;
n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę;
o) w razie potrzeby w trakcie trwania dyżuru, osoba ochrony zobowiązana będzie do oprowadzania po obiekcie, osoby lub grupy osób wizytujące obiekt np. wycieczki szkolne;
p) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w trakcie każdego dyżuru co najmniej jedną osobę ochrony znającą język angielski w stopniu komunikatywnym;
q) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
8) w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
d) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
e) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
f) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej;
g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
h) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg;
i) prowadzenie dziennika służby;
j) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę;
9) w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego);
c) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
f) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka;
g) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram;
i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej, itp. lub o wypadku lub zauważonej chorobie koni(a),
j) prowadzenie dziennika służby;
k) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę,
10) w odniesieniu do terenu kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie,
b) zamykanie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22.00 oraz otwieranie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6.00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie,
c) oznakowanie terenu boiska minimum 2 tablicami informacyjnymi z podaniem informacji: kto ochrania obiekt oraz numerem telefonu do patrolu interwencyjnego w przypadku zakłócania ciszy nocnej na terenie kompleksu sportowego,
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kompleksu przy ul. Radosnej od chwili zgłoszenia – max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego.
16. Każdy patrol, o którym mowa w ust. 15 pkt. 1 lit e), pkt. 2 lit e) i f), pkt. 3 lit d) i e), pkt. 4 lit c) i d), pkt. 5 lit e), pkt. 6 lit. s), pkt. 7 lit. e), pkt. 8 lit. c), pkt. 9 lit. d) i pkt. 10 lit. d) składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni.
17. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Świętojańskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 17 czerwca 2016 r., z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 14.06.2016 roku do godziny 10:00 dnia 18.06.2016 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 17.06.2016 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
18. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Europejskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 07 maja 2016 r., z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 05.05.2016 roku do godziny 10:00 dnia 08.05.2016 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 07.05.2016 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
19. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Niepodległości Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu 11.11.2016 r., z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 08.11.2016 roku do godziny 10:00 dnia 12.11.2016 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 11.11.2016 roku przez 8 (osiem) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
20. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 11 lutego 2017 r., z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 08.02.2017 roku do godziny 10:00 dnia 11.02.2017 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 11.02.2017 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
21. W ramach usług zabezpieczenia Festynu Pożegnanie Lata na Plaży Gdynia Śródmieście Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 27 sierpnia 2016 r., z tym, że:
1) w dniu imprezy tj. 27.08.2016 roku przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
22. W ramach usług zabezpieczenia Festynu Dzień Dziecka na Plaży Gdynia Śródmieście Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 29 maja lub 5 czerwca 2016 r., z tym, że:
1) w dniu imprezy tj. 29 maja lub 5 czerwca 2016 r przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
23. W ramach usług zabezpieczenia imprezy MTB Gdynia Maraton 2016 na ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 15 października 2016 r., z tym, że:
1) w godzinach od 6:00 dnia 14.10.2016 r. do godziny 7:00 dnia 15.10.2016 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 15 października 2016 r. przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
24. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę bądź teren biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego w realizacji ww. obowiązków.
25. Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.) i co najmniej 9 (dziewięciu) pracowników musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt.
26. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
27. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony przy poszczególnych imprezach lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy.
28. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy.
29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprez, o których mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z ich organizacji.
30. O zmianach o których mowa w ust. 26-29 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.
31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
33. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
34. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy.
35. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
36. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochrony imprez masowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej progu 207 000 Euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 SIWZ wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. Oddział 17 w Gdyni nr 28 1440 1026 0000 0000 0042 2924 z dopiskiem: „Wadium na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego”.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 02 lutego 2016 r. do godz. 9:30 nastąpi uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące warunki:
1) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej powyżej w ust.1,
2) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w SIWZ,
3) zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wpłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez prawa protestu gwaranta (poręczyciela).
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty, bądź złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie GCS.
8. Wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, należy załączyć do oferty, bądź złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie GCS. Wadium wnoszone w/w formach należy złożyć w oryginale.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo:
1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty:
a) w przypadku Wykonawców krajowych – wskazane w Rozdziale 6 ust.1 pkt 2 SIWZoraz w Rozdziale 6 ust. 9 pkt 3 SIWZ,
b) w przypadku Wykonawców zagranicznych – wskazane w Rozdziale 6 ust.1 pkt 2 SIWZ albo w Rozdziale 6 ust. 2 lub ust. 4 SIWZ oraz Rozdziale 6 ust. 9 pkt 3 SIWZ,
2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wskazuje, że z mocy art. 23 i 141 Ustawy podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zamówienia,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:
1) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej (ważnej) na dzień składania ofert koncesji na świadczenie usług ochrony mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.),
2) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, w tym:

a) co najmniej dwóch zamówień świadczenia usługi ochrony obiektu/obiektów wraz z obchodem przyległego terenu do obiektu/obiektów na łącznej powierzchni obiektu/obiektów i terenu przyległego co najmniej 40.000 m2,

b) co najmniej jednego zamówienia świadczenia usługi ochrony podczas imprezy np. koncertu, meczu piłkarskiego, biegu ulicznego itp.
3) w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej dziewięcioma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji,
4) w celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W takim przypadku również, podmiot musi spełniać warunki niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy. Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 5, podmiot musi spełniać warunki niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust.1 pkt. 1 mogą spełniać łącznie. Poza tym odrębnie każdy z Wykonawców musi spełniać warunki niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy.
7. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a Ustawy.
9. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższe warunki Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
b) aktualną (ważną) na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności na ochronę mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.),
c) wykaz w całości należycie wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, w tym:

c1) co najmniej dwa zamówienia świadczenia usługi ochrony obiektu/obiektów wraz z obchodem przyległego terenu do obiektu/obiektów na łącznej powierzchni obiektu/obiektów i terenu przyległego co najmniej 40.000 m2,

c2) co najmniej jednego zamówienia świadczenia usługi ochrony podczas imprezy np. koncertu, meczu piłkarskiego, biegu ulicznego itp.
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
d) dowody, z zastrzeżeniem postanowień lit. e) czy usługi wskazane w wykazie, o których mowa w lit. c) zostały wykonane lub są wykonywane należycie w postaci:
d1) poświadczenia w przypadku usług już wykonanych, lub
d2) poświadczenia wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku usług nadal wykonywanych, lub
d3) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. d1) lub d2);
e) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w lit. c), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. d),
f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. dane co najmniej: dziewięciu osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
g) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);
h) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.9 pkt.2:
1) lit. b) – e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) lit. f) – g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 Ustawy.
11. Dokumenty, o których mowa w ust.10 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b) -d), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9 pkt. 2.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 11 stosuje się odpowiednio.
14. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginale).
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ):
1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii;
2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać przedmiotowych dokumentów;
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii;
4) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opisane zostały w III.2.1.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opisane zostały w III.2.1.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto oferty. Waga 90

2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GCS.DZPI.2710.64.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2016 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.2.2016 - 10:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 02 lutego 2016 r. o godz. 10:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochrony imprez masowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224567800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224567800
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2015