Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 458534-2023

28/07/2023    S144

Nederland-'s-Gravenhage: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers

2023/S 144-458534

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Emre Deger
E-mail: e.deger@mindef.nl
Telefoon: +31 623040426
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=221728
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=221728
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering reservedelen en onderhoud Flatrack Water Containersystemen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50510000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van levering reservedelen en onderhoud Flatrack Water Containersystemen. Het betreft een Onderhoudsovereenkomst met een looptijd van twee (2) jaar met de optie om de Onderhoudsovereenkomst eenmaal met twee (2) jaar te verlengen.

De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.

De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omvang van de opdracht

Ten behoeve van de waterbevoorrading van operationele eenheden beschikt Defensie over :

- 39 stuks Flatrack Watercontainer, bulk;

- 26 stuks Flatrack Vuil-watercontainer, bulk;

- 1 stuk Flatrack Zwart-water, bulk.

Om deze Flatracks in stand te houden is het noodzakkelijk dat onderhoud en keuringen worden uitgevoerd.

Het onderhoud en keuringen aan deze Flatracks zal deels door Defensie zelf worden uitgevoerd en deels worden uitbesteed aan een externe onderhouder.

De omvang van deze opdracht bestaat ook uit het leveren van reservedelen voor de Flatrack Watercontainer, Flatrack Vuil-watercontainer en Flatrack Zwart-water. Deze reservedelen zullen door de winnende partij op afroep worden verstrekt en door Defensie zelf worden gemonteerd.

De aanbestedende dienst is in het kader van onderhavige openbare Europese aanbesteding voornemens een Onderhoudsovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het onderhouden en de levering van reservedelen voor de Flatracks gedurende een periode van twee (2) jaar met de optie om de Onderhoudsovereenkomst eenmaal met twee (2) jaar te verlengen.

Het Programma van Eisen met referentie LE014410 bevat meer informatie over de Flatracks en de onderhoudswerkzaamheden. In de conceptovereenkomst zijn de contractuele voorwaarden opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Voorraadbeheersing / Weging: €100.000
Prijs - Weging: 15%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 785 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/07/2023
Einde: 25/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een Onderhoudsovereenkomst met een looptijd van twee (2) jaar met de optie om de Onderhoudsovereenkomst eenmaal met twee (2) jaar te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/09/2023
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/09/2023
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: het ministerie van Defensie
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/07/2023