Услуги - 458566-2019

01/10/2019    S189

Люксембург-Люксембург: ЕИФ - Предоставяне на услуги по обучение на служителите на ЕИФ за професионално и личностно развитие (Люксембург)

2019/S 189-458566

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски инвестиционен фонд
Пощенски адрес: 37B, avenue J. F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: 2968
Държава: Люксембург
Лице за контакт: The Procurement Team
Електронна поща: EIF-procurement@eif.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eif.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://smartshare.eib.org
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по обучение на служителите на ЕИФ за професионално и личностно развитие

Референтен номер: 2019-HRM-DPS
II.1.2)Основен CPV код
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Динамична система за доставки за услуги по обучение за персонала на Европейския инвестиционен фонд за професионално и личностно развитие, в следните категории:

— социални умения (4 категории);

— езици;

— корпоративни/бизнес умения;

— умения в областта на ИТ;

— индивидуална подготовка.

Динамичната система за доставки включва също така и категория за техническа база за обучение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 860 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Социални умения — лидерство и управление

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обученията за лидерство и управление са насочени към предоставянето на насоки на ръководителите за повишаване на техните способности за лидерство. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— въведение в управлението за новоназначени ръководители;

— ефективност на управлението;

— ефективност на екипа;

— даване на обратна връзка и управление на трудни разговори;

— стратегическо мислене.

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Социални умения — Комуникация и представяне

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обученията за комуникация и представяне се фокусират върху развитието на способността да се правят вдъхновяващи и убедителни презентации, както и да бъдат подготвени за интервенции за различни поводи. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— презентационни умения за говорене пред публика;

— работа с медиите;

— въздействаща комуникация — разказване на история.

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Социални умения — Водене на преговори

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази област на обучение се фокусира върху подкрепата на заинтересованите членове на персонала да преговарят уверено и по професионален, етичен и компетентен начин. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— умения за водене на преговори;

— умения за оказване на влияние.

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Социални умения — лична ефективност

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80570000 Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обученията за лична ефективност ще се съсредоточат върху области, които трябва да бъдат подобрени според служителите и техните ръководители. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— обучение за гласови възможности;

— управление на времето;

— писане на доклади;

— бързо четене;

— управление на стреса;

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Езици

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80580000 Осигуряване на курсове по чужди езици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Езиковите умения са свързани със способността на членовете на персонала да се изразяват на чужд език и следователно лесно да взаимодействат с външни колеги, които не говорят английски.

Очакваните услуги по обучение се състоят от следните курсове:

— Френски език — очаквана продължителност: 2 часа обучение на седмица за период до 10 месеца на година,

— Немски език — очаквана продължителност: 2 часа обучение на седмица за период до 10 месеца на година,

Други изисквания за обучение, свързани с тази категория 5, могат да бъдат изискани в конкретна покана за участие в конкурс в рамките на динамичната система за покупки (DPS), включително например и наред с други, обучения на други езици като италиански, испански и английски чрез индивидуален подход или чрез използване на устройство на базата на ИТ (напр. уроци по Skype, с онлайн поддръжка).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Корпоративни/бизнес умения

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обученията за корпоративни/бизнес умения трябва да се съсредоточат върху това да се даде възможност на персонала да се запознае с основните бизнес дейности на ЕИФ, по-специално от нормативна и пазарна гледна точка. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— нормативен и правен курс;

— структуриране на фондове;

— дългови средства;

— EVCA,

— Basel III.

Други изисквания за обучение, свързани с категория 6, могат да бъдат изискани в конкретна покана за участие в конкурс в рамките на динамичната система за покупки (DPS) включително например и наред с други, обучения на тема „Инвестиционни фондове“ или „Люксембургско корпоративно право“.

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Умения в областта на ИТ

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80533000 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази област трябва да се фокусира върху подобряването на ИТ уменията на членовете на персонала, така че те да могат да изпълняват задачите си възможно най-ефективно. Списъкът на курсовете трябва да включва, но без да се ограничава само до:

— основи на excel и за напреднали,

— excel VBA,

— бизнес обекти (BO).

Очакваната продължителност на всеки курс на обучение е средно 1 или 2 дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Индивидуална подготовка

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Индивидуалната подготовка се предоставя като допълнителен инструмент за професионално развитие. Очакваните услуги за обучение се състоят в предоставянето на една 2-часова индивидуална сесия на месец за период от минимум 6 месеца. Сесиите по подготовка имат за цел да поддържат и да развият допълнително културата по наставничество в ЕИФ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Техническа база за обучение

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80520000 Техническа база за обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В случай че курсът за обучение не се предоставя в помещенията на ЕИФ, ЕИФ може да използва съоръженията на доставчика на услуги, които трябва да включват следното:

— заседателна зала с климатизация, която може да побере до 50 служители на ЕИФ, достъпна за хора с увреждания;

— всяко ИТ оборудване, което е необходимо за предоставянето на курса, като проектор, екран, флипчарт и съответните маркери;

— всяко друго оборудване като бележници и химикалки за участниците;

— интернет свързаност, позволяваща на обучителя да свърже своя собствен лаптоп или лаптопа на ЕИФ към проектора;

— топли и студени напитки по време на курса;

— ресторантьорски съоръжения за осигуряване на 3-степенен обяд (предястие, основно ястие, десерт), който да бъде включен за целодневните курсове за обучение,

— съоръженията за паркиране да бъдат достъпни поне за обучителя(-ите).

ЕИФ предвижда да използва 1/няколко доставчици на услуги за техническа база за обучение за до 50% от курсовете за обучение всяка година. Тези цифри обаче са ориентировъчни и могат да бъдат увеличени/намалени въз основа на действителните нужди на ЕИФ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Само кандидатите, които са заявили своя интерес към тази категория и които са приети в динамичната система за доставки (DPS) за тази категория, ще бъдат поканени да участват в конкурса за договор по тази категория Всяка информация, включително подробните спецификации и критериите за възлагане, ще бъде предоставена в поканата за участие в търг (ITT).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/06/2025
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Второто или последното тримесечие на 2025 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Очаква се динамичната система за доставки да стартира на 1.11.2019 г. за 6 години.

Срокът за получаване на заявка за участие по време на жизнения цикъл на DPS е 30.6.2025 г.

След покана за участие в търг, която е изпратена на одобрените от DPS доставчици в същата категория, минималният срок, през който оферентите трябва да поддържат офертата си, е 6 месеца (180 дни).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2019